Voorwaarden Vreemdgaan-wisselleren
Voor je gaat meedraaien in een andere organisatie, ontvang je een e-mail met een link naar deze pagina.  Bij deelname aan de methodiek Vreemdgaan ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Doelstelling

Het is de bedoeling van de methodiek Vreemdgaan om medewerkers te laten kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie, eventueel uit een andere sector, om op die manier de samenwerking tussen medewerkers onderling en organisaties en/of sectoren te bevorderen, en expertise bij medewerkers te vergroten. De methodiek Vreemdgaan levert op die manier een bijdrage aan betere zorg voor cliënten in kwetsbare posities. Maar de meerwaarde van de uitwisseling situeert zich vooral op niveau van de (samen)werkingen van organisaties en niet enkel en alleen op cliëntniveau.

Beroepsgeheim !

De wisselleerder is gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim houdt in dat men de plicht en het recht heeft om zaken die men louter door professionele bezigheden verneemt of in het bezit krijgt en die vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Dit beroepsgeheim wordt ingevuld conform artikel 458 van het strafwetboek en artikel 7 van het decreet Integrale Jeugdhulp.

De gastorganisatie brengt haar cliënten op de hoogte van de methodiek Vreemdgaan. Indien aangewezen, kan de gastorganisatie het 'toestemmingsformulier cliënt' gebruiken om het fiat te verkrijgen voor een bepaalde hulpverlener om de begeleiding mee te volgen. Het formulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Er wordt strikt gevraagd dat, bij de terugkoppeling in de eigen organisatie van de wisselleerder, de besprekingen anoniem en niet op individueel casusniveau gebeuren.

De verantwoordelijkheid voor de informatie waar de wisselleerder toegang toe krijgt, ligt steeds bij de gastorganisatie. De gastorganisatie dient hier vooraf zorgvuldig over na te denken zodat er, indien aangewezen, bepaalde cliëntinformatie kan afgeschermd worden die in het kader van het wisselleren overbodig is.

Loon- en verplaatsingskosten

Tijdens de periode van uitwisseling blijven de loonkosten van de wisselleerder ten laste van de organisatie bij wie hij/zij tewerkgesteld is. Ook de verplaatsingskosten worden gedragen door de eigen werkgever of volgens de afspraken eigen aan de werkgevende organisatie. Je kan het vergelijken met een medewerker die deelneemt aan een externe vorming.

Verzekering

De wisselleerder blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij zijn/haar eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, verbindt de gastorganisatie er zich toe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever op de hoogte te brengen.

Afwezigheid of ziekte

De wisselleerder zal afwezigheid zo spoedig mogelijk melden aan zijn eigen werkgever én aan de gastorganisatie.

Veiligheid

De wisselleerder respecteert de geldende veiligheidsvoorschriften van de gastorganisatie. Eventuele acties, volgend uit de risicoanalyse van de gastorganisatie, worden genomen door en komen ten laste van de uitzendende organisatie.

Algemene afspraken tussen wisselleerder en gastorganisatie

De gastorganisatie geeft een duidelijke toelichting aan de wisselleerder over de cultuur eigen aan de organisatie.  De wisselleerder volgt steeds de visie en de gewoonten van de gastorganisatie, ook wat betreft bijvoorbeeld de maaltijden (bijvb. samen met de leefgroep eten).

De gastorganisatie stelt een mentor/begeleider aan binnen de eigen organisatie bij wie de wisselleerder terecht kan. De mentor staat in voor het onthaal van die persoon en geeft informatie over de organisatie en haar werking. De mentor begeleidt ook de wisselleerder bij de uit te voeren taken. Op regelmatige basis kan een overleg georganiseerd worden.

De gastorganisatie plant op het einde van de uitwisseling een evaluatiemoment met de wisselleerder zodat er een moment van feedback mogelijk is.

Deelnemende organisaties en wisselleerders zijn bereid deel te nemen aan de globale evaluatie van de methodiek Vreemdgaan. Hiervoor is een tool in ontwikkeling. De provinciale beheerder zal u na afloop van de uitwisseling verder informeren over manieren van evalueren.

Stopzetting

Elke partij heeft het recht om een einde te stellen aan deze overeenkomst mits gemotiveerde redenen. Deze worden meegedeeld aan de gastorganisatie waarmee men de uitwisseling is aangegaan en worden ook gecommuniceerd aan de provinciale beheerder 'Vreemdgaan-wisselleren' van de provincie waarin de uitwisseling doorgaat.

Zorgvuldigheid

Elke organisatie belooft te waken over een correcte gang van zaken en behartigt met zorg de belangen van elke cliënt.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van deze voorwaarden? Neem dan contact op met jouw provinciale beheerder 'Vreemdgaan-wisselleren'.