Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Mantelzorgstatuut

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Mantelzorgstatuut
Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Wat is mantelzorg
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

OPGEPAST:  Deze wet zal pas ingaan op 1 oktober 2019. Je kan deze erkenning momenteel nog NIET aanvragen. De procedure met betrekking tot het aanvragen van deze erkenning wordt nog uitgewerkt. 

Op 12 mei 2014 werd de wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat goedgekeurd, het zogenaamde ‘mantelzorgstatuut’. Verschillende aspecten die nodig zijn om de wet in de praktijk te brengen ontbraken echter, waardoor de erkenning voor mantelzorgers uitbleef. Op 26 april 2019 werd een nieuw wetsvoorstel aangenomen in verband met dit mantelzorgstatuut. 

In dit artikel lichten we een aantal belangrijke elementen uit deze nieuwe wet toe. 

 • Het woord 'zwaar' werd uit de naam van de wet gehaald. We spreken nu over de 'wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger'.  Ook mantelzorgers van personen die niet zwaar zorgbehoevend zijn kunnen dus de erkenning krijgen. 
 • De mantelzorger moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de erkenning te krijgen:
  • Een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon;
  • Een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

 • Beëindiging van de hoedanigheid van mantelzorger: 
  • Op verzoek van mantelzorger of geholpen persoon;
  • Bij overlijden van mantelzorger of geholpen persoon;
  • Wanneer de zorgafhankelijkheid beëindigd wordt;
  • Wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen wordt in een residentiële structuur langer dan 90 opeenvolgende dagen;
  • Wanneer de mantelzorger niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden (zie supra);
  • Bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.
 • De zorgvrager ('geholpen persoon') moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Hoofdverblijfplaats in België hebben;
  • De mate van zorgbehoevendheid. In bepaalde gevallen worden personen automatisch als geholpen persoon beschouwd:
   • De persoon die minstens 21 jaar oud is met een score van 12 punten of hoger op de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming. Zo ook de gerechtigde op een inkomensvervangende tegemoetkoming of op een integratietegemoetkoming of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de gerechtigde op het supplement in geval van zware handicap.
   • Als de persoon jonger dan 21 jaar is: de gerechtigde op bijkomende kinderbijslag (minstens 6 punten op 18 in de derde pijler die de gevolgen van de aandoening op de familiale omgeving van het kind meet).
 • Mantelzorgverlof: een werknemer die erkend is als mantelzorger heeft recht op de volledige schorsing van zijn arbeidsovereenkomst of een vermindering van 1/5e of de helft. Dit één maand (voltijds) per zorgbehoevende persoon. In toekomstige uitvoeringsbesluiten kan deze periode verlengd worden tot maximum zes maanden en zullen de nadere voorwaarden en regels vastgelegd worden. 
  Tot er uitvoeringsbesluiten zijn, worden dezelfde bedragen, voorwaarden en regels toegepast zoals bij het verlof voor medische bijstand.
  • Het recht op de volledige schorsing bedraagt maximum zes maanden over de gehele loopbaan en staat gelijk aan twaalf maanden vermindering van de arbeidsprestaties. Een mantelzorger zal dit recht dus maar een beperkt aantal keer in zijn of haar loopbaan kunnen opnemen.
  • Dit sociaal recht staat los van de andere rechten op loopbaanonderbreking.
  • In geval van een ziekte- of moederschapsuitkering van de mantelzorger: als de adviserend geneesheer vooraf heeft vastgesteld dat het 'werk' als mantelzorger (zoals bedoelt in deze wet) verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene heeft de erkenning als mantelzorger geen invloed op de uitkering.

Thema's

Alle thema's