GW Hof - juridische bijstand- invoering remggeld onwettig
GwH 21 juni 2018, arrest nr. 77/2018,  rolnrs. 6596, 6598.

In zake de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand, ingesteld door E.M. en door de vzw « Aimer Jeunes » en anderen

De wet van 6 juli 2016 wijzigde de voorwaarden waaronder de juridische bijstand wordt toegekend. Die wijzigingen betroffen onder meer de financiële voorwaarden waaraan men dient te voldoen om in aanmerking te komen voor juridische bijstand, de controle daarop en de wijze waarop de pro deo-advocaten worden aangeduid en vergoed.

Tegen deze wet werden twee beroepen ingesteld, onder meer door een dertigtal sociale organisaties zoals het Netwerk tegen Armoede en Defence for Children International. Organisaties die de belangen verdedigen van verschillende categorieën van personen die kunnen worden beschouwd als kansarm of kwetsbaar, of in een precaire situatie verkeren

Eén van de aangevochten maatregelen was de nieuwe verplichting voor de personen die genieten van juridische bijstand om een forfaitaire bijdrage te betalen aan de aangeduide advocaat. Die forfaitaire bijdrage is verschuldigd zowel op het ogenblik van de aanstelling van die advocaat, als bij elke stand van de procedure waarin de advocaat hem zal hebben bijgestaan of vertegenwoordigd. Het bedrag ervan kan tot 50 euro per bijdrage belopen en kan boven dat bedrag worden vermenigvuldigd volgens het aantal ingestelde procedures.

Het GwH vernietigde deze wetsbepaling omdat de verplichting om aan de pro deo advocaat forfaitaire bijdragen te betalen een aanzienlijke vermindering inhoudt van de bescherming van het recht op juridische bijstand, gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet, en die vermindering van de rechtsbescherming niet kan worden verantwoord door een reden van algemeen belang

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be