Wetgeving - Deel 1
Rechtspraak 04/02/2016

Vrederechter kan door verzekeraar gestorte sommen aan minderjarigen vrijmaken

Wanneer een minderjarige of een onbekwaamverklaarde een geldsom krijgt van een verzekeraar moet dit gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van de minderjarige of onbekwaamverklaarde. Het geld kon niet vrijgemaakt worden als de begunstigde het nodig zou hebben (artikel 68 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering). Daar komt nu verandering in.

Het geld kan vrijkomen op basis van een bijzondere machtiging van de vrederechter. De vrederechter kan die machtiging geven op verzoek van de voogd of de bewindvoerder van de goederen.

De artikelen 86 en 89 van de wet van 26 oktober 2015 treden in werking op 9 november 2016.

Bronnen:

  • Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen (artikelen 86 en 89 DB WER), BS 30 oktober 2015,  66467, zie ook wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, (artikel 68 en 246).
  • I. VOGELAERE, Legal world.

Statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank

Er was onduidelijkheid over het statuut van spoedeisende zaken, ingeschreven op de rol van de familierechtbank, die na 1 januari 2016 opnieuw aan de rechtbank worden voorgelegd. Het kon niet de bedoeling zijn dat deze zaken aan de oude regeling op het stuk van het advies van het Openbaar Ministerie onderworpen bleven.

De bedoeling van de overgangsbepaling is de nieuwe regeling toepasselijk maken op alle nieuwe zaken, in de zin dat zij aanhangig zijn gemaakt, het weze in eerste aanleg, het weze in hoger beroep, vanaf 1 januari 2016.

Artikel 2: “Artikel 50, eerste lid, van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie wordt vervangen als volgt: “Artikelen 14 tot 17 zijn van toepassing op de zaken die aanhangig wordt gemaakt of, met toepassing van artikel 1253 ter.7, § 1 opnieuw voor de rechtbank worden gebracht vanaf 1 januari 2016”.

Artikel 3: “Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016”.

Bron:

  • Wet van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie m.b.t. het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank, BS 31 december 2015, 81567.

Wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming – gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Brussel - ordonnantie

Ingevolge de zesde staatshervorming zijn de Gemeenschappen voortaan bevoegd om maatregelen te nemen tegenover minderjarigen die een feit hebben gepleegd dat als misdrijf kan worden omschreven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest berust de bevoegdheid om die maatregel vast te stellen voortaan bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Een andere reden die aan de basis ligt van deze ordonnantie is de verplichting die voortvloeit uit een arrest van het GwH van 3 mei 2012 (arrest nr. 60/2012, rolnummer 5155) om een artikel uit de wet van 8 april 1965 te wijzigen omdat het de Grondwet zou schenden, in die zin dat een jongere die ouder is dan 16 jaar maar jonger dan 17 jaar geen beschermde maatregelen kon genieten. De ordonnantie brengt de leeftijd van 17 terug naar 16 jaar.  Jeugdrechters in Brussel kunnen voortaan beslissen om beschermende maatregelen te nemen op te leggen aan 18-plussers die voor hen verschijnen voor een MOF, dat ze gepleegd hebben toen ze 16 jaar waren. Vroeger kon dit alleen voor wie een feit had gepleegd op zijn 17de .

Artikel 5: “Deze ordonnantie treedt in werking op 31 december 2015”.

Bron:

  • Ordonnantie van 18 december 2015 houdende de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 januari 2016, 1506.
  • L. LEMMENS, Legal World.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be