WIJZIGINGEN IN DE AANPAK VAN SEKSUEEL MISBRUIK - VERRUIMING VAN HET SPREEKRECHT VAN ARTIKEL 458BIS SW
Rechtspraak 24/01/2012
Wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, B.S. 20 januari 2012.

​Op maandag 30 januari 2012 treedt de nieuwe wet over seksueel misbruik in werking. De wet werd op 20 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat verandert er ?

  • De verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen gaat van 10 naar 15 jaar. De termijn start pas als het slachtoffer 18 jaar wordt. Dat betekent dat de dader nog tot 30 jaar (bij stuiting en schorsing van de termijn tijdens het onderzoek) nadat zijn slachtoffer 18 werd, door de strafrechter kan veroordeeld worden.
  • Het spreekrecht opgenomen in artikel 458bis Sw kent uitbreiding. Dit spreekrecht biedt mensen met een beroepsgeheim (o.a. hulpverleners en artsen) die kennis krijgen van ernstige misdrijven op kinderen, en sinds de uitbreiding ook op andere kwetsbare personen (zwangeren, zieken, ouderen, gehandicapten…) een recht toe hun beroepsgeheim te doorbreken en aangifte te doen bij de Procureur des Konings. De voorwaarden daartoe worden uitgebreid. Het is niet meer nodig dat zij het slachtoffer zelf onderzochten of door het slachtoffer in vertrouwen werden genomen. Aangifte kan bijvoorbeeld ook wanneer een dader of een derde over het bewuste misdrijf heeft gesproken. Bovendien kan de confident ook het beroepsgeheim doorbreken als er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar voor andere slachtoffers - dus niet meer beperkt tot het reeds gekende slachtoffer. Dit alles steeds onder de voorwaarde dat men niet zelf of met hulp van anderen bescherming kan bieden.

Het gaat om een spreekrecht, niet om een spreekplicht.

Deze uitbreiding van het spreekrecht komt uitgebreid aan bod in ons volgend ezine –februari 2012.

  • Pedofielen zullen na hun straf altijd ter beschikking kunnen worden gesteld. Nu is dit in bepaalde gevallen niet zo, bv als ze eerst een verkrachtingsdrug hebben toegediend en vervolgd worden voor drugs.
  • Het louter bekijken - zich met kennis van zaken toegang verschaffen tot - van kinderporno wordt strafbaar. Downloaden is niet meer vereist.

Deze onderdelen van de wet zijn van kracht vanaf 30 januari 2012.

Vanaf 1 januari 2013 treden dan nog een aantal andere stukken van deze wet in werking. Verhoren van minderjarige slachtoffers zullen dan altijd audiovisueel worden opgenomen. Het wordt veel makkelijker om je als "benadeelde partij" te laten registreren zodat je op de hoogte wordt gehouden van de evolutie van jouw zaak. Dat laatste zal dan bij de politie kunnen, het hoeft niet meer bij het parket.

Auteur: Christine Melkebeek, Annemie Van looveren

Bron: Wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, B.S. 20 januari 2012.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be