Wijziging erfrecht
Rechtspraak 06/10/2017

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het BW wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017, 81578.

​Het erfrecht was aan vernieuwing toe. Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt steeds minder de norm. Meer en meer partners huwen niet en wonen wettelijk of feitelijk samen. Ook de toename van het aantal hersamengestelde gezinnen zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot de verhouding tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en de stiefouders. De complexiteit van de maatschappelijke realiteit noopte tot een flexibilisering van het erfrecht, die toelaat om in te spelen op de veelheid aan familievormen. Bij veel burgers leeft de wens tot meer autonomie, zodat men een erfrecht “op maat” kan uitwerken, aangepast aan de eigen specifieke situatie.

De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond verschillende krachtlijnen: o.a. de wijziging van de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve. De globale reserve van de afstammelingen wordt herleid tot ½. De erflater krijgt meer beschikkingsvrijheid om hem toe te laten om rekening te houden de eigenheid van zijn gezinssituatie (bv. ongehuwde partner, stiefkinderen, een kind dat bijzondere zorgen nodig heeft, etc.).

Een belangrijke vernieuwing betreft de invoering van een globale erfovereenkomst tussen de ouders en hun kinderen. De globale erfovereenkomst biedt ouders de mogelijkheid om reeds vóór hun overlijden samen met hun kinderen op bindende wijze de toewijzing en verdeling van hun nalatenschap te regelen. Deze hervorming biedt de ouders gemoedsrust, creëert de mogelijkheid om een regeling op maat van de concrete gezinssituatie te treffen en vermijdt conflicten tussen de kinderen na het overlijden van de ouders.

De herdefiniëring van het evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen — ter compensatie van de beperking van de globale reserve van de afstammelingen tot ½, wordt een correctie in de wet ingeschreven die toelaat dat kinderen hun erfdeel zoveel als mogelijk onbezwaard met vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende zouden ontvangen. Deze wijziging kadert in het streven naar een evenwichtige belangenafweging tussen kinderen en langstlevende echtgenoot die samen tot de nalatenschap van de eerst stervende zijn geroepen.

Deze wet treedt in werking op 1 september 2018.

Bron:

  • Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het BW wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017, 81578.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be