Wetgeving: belaging niet langer klachtmisdrijf
Rechtspraak 31/05/2016

Parl. St. Kamer 2014, 54/0463/001, 54/0463/002, 54/0463/003

​Bij pesterijen kan men enkel strafrechtelijk ingrijpen als de feiten gekwalificeerd worden onder een andere noemer, bijvoorbeeld “belaging” of “onopzettelijke slagen en verwondingen”. Soms ontbreken echter constitutieve elementen van het klassiek misdrijf, zoals aantoonbare schade en oorzakelijk verband waardoor er niet kon vervolgd worden. Een aantal wetsvoorstellen stelden een algemene strafbaarstelling van pesterijen voor, naar analogie van de bestaande regeling m.b.t. pesten op het werk. Dit stuitte echter op verzet, een algemene strafbaarstelling zou onder meer een verhoogd risico op interpretatieproblemen inhouden. Men besloot wel dat belaging voortaan geen klachtmisdrijf meer is.

Artikel 2 van de wet van 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek stelt dat : ”in artikel 442bis van het Strafwetboek ingevoegd bij de wet van 30 oktober 1998 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2000 en 26 november 2011, het derde lid wordt opgeheven”. Dit betekent dat belaging  niet langer een klachtmisdrijf vormt en dat het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht wordt ingediend door het slachtoffer, maar ook kan optreden na aangifte door de omgeving van het slachtoffer, (leerkracht, omgeving…).

In deze mogelijkheid wordt onder meer voorzien omdat mensen (jongeren) die zelfmoord plegen omwille van pesterijen vaak zelf nog geen klacht hebben ingediend en omdat ook vaak pas achteraf het de nabestaanden duidelijk wordt wat de reden achter de wanhoopsdaad was.

Bronnen:

  • Wet van 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, BS 5 april 2016, 22563.
  • Parl. St. Kamer 2014, 54/0463/001, 54/0463/002, 54/0463/003


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be