Totstandkoming volle adoptie – wettelijke vader niet akkoord
Rechtspraak 06/10/2017

Familierechtbank West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 26 februari 2016, rolnr. 15/1130/B

GwH 25 juni 2015, arrest nr. 94/2015, rolnummers 5894 en 6021. 015-094

​Feiten

M. is gehuwd met J., zij waren al feitelijk samen sinds de geboorte van M. Deze laatste wenste over te gaan tot de volle adoptie van A. het kind van zijn partner J., maar biologisch ook zijn kind. M. omschreef in zijn verzoekschrift de reden voor deze adoptie en vroeg tevens dat de familienaam van het kind zou worden gewijzigd. Zowel het kind A. als zijn moeder waren hiermee akkoord. De wettelijke vader van A. was niet akkoord.

Beoordeling

Wanneer de afstamming van een kind ten aanzien van zijn moeder en van zijn ouders vaststaat, moeten beiden in de adoptie toestemmen (artikel 348-3 BW). De wettelijke vader weigerde om toe te stemmen. Dit bleek zowel uit het politioneel onderzoek als uit zijn niet-verschijning op de zitting niettegenstaande hij regelmatig per gerechtsbrief was opgeroepen (artikel 348-10 laatste lid BW).

Artikel 348-11, lid 1 BW bepaalt dat ingeval een persoon die moet toestemmen met de adoptie, dit weigert te doen, de adoptie toch op verzoek van de adoptant of van het Openbaar Ministerie kan worden uitgesproken indien de familierechtbank van oordeel is dat de toestemming op een onverantwoorde wijze is geweigerd.

In het geval dat één van de ouders betreft, kan de rechtbank dit overeenkomstig artikel 348-11, lid 2 BW enkel doen wanneer na grondig maatschappelijk onderzoek is gebleken dat de vader of de moeder zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar gebracht.

Belang van het kind

Door de rechtbank werd verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 juni 2015 waarbij de rechtbank andere elementen dan deze bedoeld in artikel 348-11 lid 2 BW, in het bijzonder het belang van het kind mee in overweging kan nemen bij de beoordeling van het onverantwoord karakter van de weigering van de vader om die toestemming te verlenen.

De rechtbank was van oordeel dat de wettelijke vader op onverantwoorde wijze zijn toestemming niet wou verlenen. Uit het politioneel onderzoek en hetgeen op de zitting werd verklaard bleek dat hij nooit opvoedingsverantwoordelijkheid heeft opgenomen ten opzichte van A. Het kind kent zijn vader niet en heeft hem nog nooit gezien.

M. woont al sinds de geboorte van A. samen met de moeder. Uit onderzoek bleek dat M. de biologische vader is zoals hij op de zitting ook heeft verklaard. Dit impliceert dat deze adoptie zeker in het belang van M. was. De rechtbank besloot dat de adoptie berustte op wettige redenen en dat alle wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld werden.

Familierechtbank

Sprak de volle adoptie uit en stelde dat de familienaam van M. diende te worden gewijzigd. De reeds gekende voornamen bleven behouden. Door de volle stiefouderadoptie werd de afstammingsband met de moeder niet verbroken.

Auteur: Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be