Selectie wets- en decreetswijzigingen
Rechtspraak 20/08/2012

​Adoptie: voorbereiding niet verplicht voor adoptant wiens geschiktheid reeds erkend werd door jeugdrechter

Wet van 20 juni 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen. Art. 346-2, eerste lid, en art. 361-1, tweede lid bepalen voortaan dat de "voorbereiding" niet verplicht is voor de adoptant of adoptanten die deze voorbereiding reeds hebben gevolgd bij een eerdere adoptie en van wie de geschiktheid om te adopteren door de Jeugdrechter is erkend.

Deze aanvulling treedt in werking op 20 augustus 2012.

Bron:

Wet van 20 juni 2012 Belgisch Staatsblad 10 augustus 2012, 46590.

Pleegzorg

Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van de pleegzorg.

 Het belang van het pleegkind of de pleeggast staat centraal in dit decreet. Alle partijen moeten maximaal betrokken worden bij de hulpverlening. Met het decreet wordt het respect voor de rol en de mening van alle betrokkenen bij pleegzorg versterkt om een gedifferentieerd, meer afgestemd en gestroomlijnd aanbod van pleegzorg te creëren.

Het decreet op de organisatie van pleegzorg is vernieuwend in verschillende opzichten. Het gaat om een intersectoraal decreet dat harmonisatie in de pleegzorg nastreeft. Er wordt een opdeling gehanteerd tussen ondersteunende pleegzorg, perspectiefzoekende pleegzorg, perspectiefbiedende pleegzorg en behandelpleegzorg. Deze vormen van pleegzorg staan open voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen en voor volwassenen met een beperking met een vraag naar woonondersteuning. Daarbij wordt pleegzorg het eerste te overwegen alternatief bij uithuisplaatsing.  Bijgevolg moet de jeugdrechter voortaan, bij uithuisplaatsing, motiveren waarom hij geen pleegzorg aanbeveelt. Ook zal de jeugdrechter, ongeacht de leeftijd van de minderjarige, de maatregel kunnen toewijzen voor maximum 3 jaar. Nu is dit 1 jaar.

Elke dienst voor pleegzorg - volgend het decreet één dienst per provincie - moet deze 4 vormen van pleegzorg aanbieden.
Tevens zijn er bepalingen m.b.t. voorbereiding van kandidaat-pleegzorgers, een harmonisering van de onkostenvergoeding en studietoelage voor alle kinderen die langer dan 1 jaar in het pleeg-of gastgezin verblijven, voorrangsregeling bij kinderopvang onder bepaalde voorwaarden.

In één van onze volgende ezines wordt aandacht besteedt aan deze ontwikkelingen binnen pleegzorg en het nieuwe decreet.

Art. 53: "De bepalingen van dit decreet treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum en uiterlijk op 1 juli 2013". (Dit werd uitgesteld tot 1 januari 2014)

Bron:

Decreet van 29 juni 2012 Belgisch Staatsblad 16 augustus 2012, 48243.

Flankerend onderwijsbeleid

Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.

Art. 13: "Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van de artikels 7 en 9 die in werking treden op 30 oktober 2012 en de artikels 8 en 10 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2011".

Bron:

Decreet van 29 juni 2012 Belgisch Staatsblad 19 juli 2012, 39365.

Inschrijvingsrecht

Decreet van 8 juni 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht.

Art. 40: "Dit decreet treedt in werking op 31 augustus 2012".

Bron:

Decreet van 8 juni 2012 Belgisch Staatsblad 23 juli 2012, 40565.

Studentenvoorzieningen in Vlaanderen

Decreet van 29 juni 2012 betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen.

Art. 43: "Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2013, met uitzondering van de art. 17 en 32 die in werking treden op 1 september 2012, voor zover ze betrekking hebben op de samenstelling van de eerste stuvoraad".

Bron:

Decreet van 29 juni 2012 Belgisch Staatsblad 29 juni 2012, 45976.

Ondersteuning en stimulering lokaal jeugdbeleid

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

Art. 10: "Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van art. 4, §1, dat in werking treedt op 30 oktober 2012, en art. 5 en 6, die in werking treden op 1 januari 2013".

Bron:

Decreet van 6 juli 2012 Belgisch Staatsblad 9 augustus 2012, 46502.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be