Schoolkeuze van een hoog begaafd kind
Rechtspraak 05/12/2016

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie-en jeugdrechtbank, 9 november 2016, rolnr. 16/2785/A.

​Partijen zijn de ouders van S. geboren in 2007. Er werd bij vonnis dd. 21 september 2011 van de kortgedingrechter te Brugge een regeling voor S. uitgewerkt meer bepaald, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf bij de moeder en om de veertien dagen bij de vader en een nader uitgewerkte vakantieregeling. De vader vraagt een belevingsonderzoek aan.

Horen hoogbegaafd kind

Zowel uit het verhoor van de minderjarige als uit de voorliggende stukken blijkt dat S. een gevoelig en hoog begaafd kind is. De rechtbank stelt dat het zeker aangewezen is om een belevingsonderzoek te bevelen teneinde een volledig beeld te krijgen over de situatie van S.

In dit kader kan dan ook verder worden nagegaan op welke wijze S. al dan niet verdere professionele begeleiding nodig heeft en deze begeleiding ook op een dermate wijze te organiseren dat het voor S. een houvast kan bieden en hij niet steeds wordt verplicht met nieuwe personen een vertrouwensband op te bouwen.

School versus thuisonderwijs

De moeder vorderde in afwachting van de uitvoering van het belevingsonderzoek dat S. verder thuisonderwijs zou volgen. De vader vorderde dat S. school zou lopen te S. De rechtbank oordeelde dat ook al zal een schoolomgeving voor S. niet altijd even gemakkelijk en boeiend zijn, dan nog zijn er op heden geen voldoende redenen om S. via thuisonderwijs te onderrichten waardoor hij ook vele contacten met de buitenwereld zou missen. Lessen volgen op school houdt ook persoonlijke contacten in en dat kan ook verrijkend zijn. Omgang met de buitenwereld is trouwens ook nodig in de opvoeding van een kind. De school van S. doet de nodige inspanningen om hem de nodige intellectuele uitdagingen te geven. Er moet aan de school ook de kans gegeven worden om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor S. om school voor hem boeiend te maken. De school heeft haar intenties bevestigd in een brief van 30 juni 2016 en dient de kans te worden gegeven om dit ook verder uit te werken.

Familierechtbank

De rechtbank oordeelde dat de opleiding verder via een school dient te gebeuren. Er was geen reden om een dwangsom op te leggen. Er zijn immers geen aanwijzingen dat de moeder niet zou meewerken aan het brengen van S. naar school. Zij dient er voor in te staan dat S., op alle schooldagen tijdig aanwezig is in de school te B., behoudens afwezigheid om medische redenen welke gestaafd dienen te worden met doktersattesten.

Er werd een kinderpsychologe aangesteld om een psychologisch belevingsonderzoek uit te voeren teneinde de rechtbank een advies te verstrekken over de meest aangewezen verblijfsregeling, onderwijssituatie en de noodzakelijkheid van psychologische begeleiding in het belang van het kind rekening houdend met onder andere de volgende punten: de affectieve, pedagogische rol en communicatieve aanleg van de ouders, de affectieve en emotionele situatie van het kind. De openheid en aandacht van elke ouder voor de noden en behoeften van het kind, en de bekwaamheid van elk om daaraan te beantwoorden. De aard en kwaliteit van de relatie met het kind met elk van zijn ouders. De plaats van het kind in het gezin van de vader en de moeder. De openheid en eerbied bij elke partij voor de andere als ouder. De hoogbegaafdheid van het kind en de communicatieve vaardigheden van het kind in functie van contacten met leeftijdsgenootjes.

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  •  Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie-en jeugdrechtbank, 9 november 2016, rolnr. 16/2785/A.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be