REA Antwerpen – school weigert kind met Down-syndroom – rondvraag onder leerkrachten - UNIA – Gelijkekansendecreet - kind wordt gedwongen andere school te zoeken - basisschool maakt zich schuldig aan intimidatie en discriminatie– schadevergoeding
REA Antwerpen, (afd. Antwerpen), 7 november 2018.

​De 10-jarige M. met het syndroom van Down  volgde inclusief onderwijs in de openluchtschool in S. het kind diende niet hetzelfde leerpakket te verwerken als de andere leerlingen binnen het gemeenschappelijk curriculum. Het traject kleuteronderwijs verliep behoorlijk met de nodige ondersteuning. Ook de overstap naar het eerste leerjaar verliep vlot. In de loop van dit eerste leerjaar begon het lerarenkorps twijfels te krijgen over het verderzetten van het inclusief onderwijs voor M.

De directie van de school organiseerde een rondvraag onder de leerkrachten om na te gaan of het inclusief traject voor M. kon verdergezet worden. Enkel de zorgleerkrachten en de directie waren hiermee akkoord. In tegenstelling tot de klasleerkrachten, niemand van hen was bereid om M. op te nemen in de klas. De school liet de ouders weten dat ze M. niet weigerden maar dat de leerkrachten de haalbaarheid in vraag stelden. M. werd gedwongen van school te veranderen.

De ouders van M. gingen naar het Centrum voor Gelijke Kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (hierna UNIA). UNIA stapte naar de rechter en dagvaardde de school omwille van het feit dat de bevraging onder de leerkrachten en het daaruit volgend besluit om M. te weigeren in het tweede leerjaar inging tegen de anti-discriminatiewetgeving en de bepalingen van het M-decreet. UNIA vorderde een schadevergoeding voor morele schade op grond van artikel 1382 BW.

De school  betrok op haar beurt de Vlaamse Gemeenschap in de procedure, de school was van oordeel dat haar onvoldoende middelen waren ter beschikking gesteld en dat de burgerlijke rechter niet bevoegd was om kennis te nemen van het geschil en vorderde dat de zaak zou worden verwezen naar de voorzitter van de rechtbank, zetelend zoals in kort geding.

De rechter oordeelde dat het in casu ging om een aansprakelijkheidsvordering wegens mogelijke schending van het Gelijkekansendecreet van 10 juli 2008  en niet op een stakingsvordering van hetzelfde decreet waardoor de burgerlijke rechter wel bevoegd was en niet de voorzitter (zoals in kort geding).

UNIA erkende dat de school de inschrijving van M. in het tweede leerjaar niet formeel had geweigerd. Gelet op art. 37 bis 4 van het Decreet Basisonderwijs  kon de school de inschrijving in het tweede leerjaar niet weigeren aangezien een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de hele schoolloopbaan in die school. Voor leerlingen die een aangepast curriculum volgen kan sinds 1 september 2016 de ontbinding wel ingeroepen indien er te veel aanpassingen dienen te gebeuren voor de betreffende leerling. De school toonde niet aan dat er nieuwe aanpassingen nodig waren voor M., zijn inschrijving voor het schooljaar 2012-2013 garandeerde hem dan ook een volledige schoolloopbaan.

De rechtbank stelde dat door het aanwenden van aanpassingen M. blijvend had kunnen naar school gaan in S. Er was geen enkele reden om hem naar het buitengewoon onderwijs door te verwijzen. In zijn nieuwe school heeft hij ondertussen succesvol het tweede en derde schooljaar doorlopen en zit er nu in het vierde leerjaar zonder dat het aantal ION-uren (inclusief onderwijs) is toegenomen.

Het M-decreet creëert een principieel recht voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs. Voor alle leerlingen geldt als eerste optie het volgen van gewoon onderwijs met extra zorgen en redelijke aanpassing (art. 8 decreet basisonderwijs).

Er werd volgens de rechter door de school een vijandige omgeving gecreëerd voor de ouders en M. werd verplicht een andere school te zoeken waar hij kon starten in het tweede leerjaar. De rechter oordeelde dat de weigering van de school om M. te laten overgaan naar het 2e leerjaar een weigering uitmaakte van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap een  discriminatie en intimidatie uitmaakte en veroordeelde de school tot het betalen van een schadevergoeding aan UNIA ten belope van 650 euro. Door de school werd niet aangetoond dat de zorgnood van M. plots veranderd was. De vordering van de school ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap werd ongegrond verklaard.

Bron

 
 
 
 
 
 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be