Proeftuinen – De Leemwinning - Commissie van toezicht m.b.t. voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

​De Leemwinning van vzw Emmaüs is een proeftuin die jongeren, ouders en hun netwerk een gefaseerd, gestructureerd en intensief begeleidingstraject aanbiedt. Het doel van De Leemwinning is ervoor te zorgen dat de jongeren naar huis kunnen terugkeren, en samen met ouders en steunfiguren van het gezin voorkomen dat jongeren (verder) verglijden in een delinquente of antisociale levensstijl.

De Leemwinning wil jongeren helpen om opnieuw op een positieve manier aansluiting te vinden bij hun omgeving en de samenleving. De doelgroep wordt gevormd door jongens van 12 tot 17,5 jaar met ernstig delinquent en/of antisociaal gedrag en hun gezinnen. De jongeren komen uit de regio Mechelen en een deel van Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Een begeleidingstraject start steeds met een besloten residentiële opname van een tweetal maanden en mondt uit in het thuismilieu (drie tot vijf maanden). Die residentiële opname moet worden beschouwd als vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren in de zin van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris zoals gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2017.


Het decreet van 1 december 2017 brengt De Leemwinning dan ook onder het toepassingsgebied van het decreet van 3 februari 2017, waardoor  het toezicht van de Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren mee in deze voorziening van start kan gaan, samen met alle andere.

 

Bronnen

  • Decreet van 1 december 2017 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling  van het ambt van Kinderrechtencommissaris, BS 14 december 2017, 111349.
  • Decreet van 3 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet van 12 juli 2012 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, BS 10 maart 2017,  35103.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be