Pleegzorg

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen.

​Er is sprake van pleegzorg wanneer mensen – pleegzorgers – hun gezin vrijwillig open stellen voor een kind of een volwassene om hem of haar deel te laten uit​​maken van hun privéleven, met verblijf in hun eigen gezin. Dit vrijwillig engagement wordt ondersteund door begeleiding van een dienst voor pleegzorg en vergoed met een onkostenvergoeding.

​​Pleegzorg is één van de mogelijkheden binnen een breed landschap aan hulpverlening. Er zijn ook andere vormen van opvang naast pleegzorg: opvang in tehuizen, internaten, dagbesteding, begeleid wonen, enz.

We spreken van een netwerkpleeggezin als het kind of de gast voorheen al deel uitmaakte van het eigen familiale of sociale netwerk van het pleeggezin. Zo niet, spreken we van een bestandspleeggezin.

Het verschil tussen pleegzorg en een ‘gewone’ werking met vrijwilligers of steungezinnen ligt in de regelmatige ov​​ernachtingen met onkostenvergoeding. Zodra dit gebeurt, is een attestering van de pleegzorg door een dienst voor  pleegzorg nodig.

Gaan logeren bij fa​​milieleden of vrienden in het kader van contextontwikkeling of het bezoekrecht van de minderjarige in de residentiële hulpverlening, is geen pleegzorg. Zulke situatie kan soms wel evolueren naar pleegzorg.

Ouders en kind kunnen vrijwillig ​​kiezen voor pleegzorg als hulpverleningsvorm, maar soms legt een jeugdrechter pleegzorg op in het kader van gedwongen ​hulpverlening. Ook een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit pleegde, kan door de jeugdrechter worden toevertrouwd aan een pleegzorger.


Verschillende soorten pleegzorg

Pleegzorg kan verschillende vormen aannemen waarbij de duur, intensiteit en frequentie kunnen va​​riëren. Het kan gaan om crisisopvang voor enkele dagen tot kortdurende pleegzorg al dan niet onderbroken voor enkele weken of maanden, pleegzorg voor enkele jaren of zelfs voor langere tijd.

Volgende vormen van pleegzorg word​​en onderscheiden in het decreet pleegzorg:

  • ondersteunende pleegzorg: een vorm van pleegzorg ter ondersteuning van het gezin of de instelling waar het pleegkind of de pleeggast gewoonlijk verblijft. Verblijf in het pleeggezin gebeurt dan hetzij voor een korte aaneengesloten periode, hetzij met afwisselend verblijf in het pleeggezin voor meerdere korte periodes. Hieronder valt ook de crisispleegzorg.

  • perspectiefzoekende pleegzorg: een vorm van pleegzorg gedurende een periode van maximaal zes maanden, eenmalig verlengbaar met maximaal zes maanden, waarbij een duidelijk perspectief voor het pleegkind of de pleeggast wordt ontwikkeld.

  • perspectiefbiedende pleegzorg: pleegzorg met een continu en langdurig kader.

  • behandelingspleegzorg: een vorm van pleegzorg waarbij een dienst voor pleegzorg al dan niet in combinatie met een andere typemodule buiten de pleegzorg of een andere vorm van hulp- en dienstverlening of in  samenwerking met een psychiatrische ziekenhuisdienst wat de psychiatrische gezinsverpleging betreft, voorziet in een behandeling voor een pleegkind of een pleeggast en een intensieve training en begeleiding van de pleegzorger.

​​In elke provincie is er een dienst voor pleegzorg die pleegouders, pleegkinderen en ouders begeleidt.

​Pleegzorg is, zeker bij jonge kinderen het eerste te overwegen alternatief wanneer uithuisplaatsing noodzakelijk is. Continuïteit, stabiliteit en het belang van het kind zijn daarbij de belangrijkste overwegingen.​


Min Berghmans

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be