Ouderverstotingssyndroom
Rechtspraak 28/04/2015

Hof van beroep Gent (Jk.) 14 januari 2015, onuitg. nr. J/3/2015. Dit arrest zal geannoteerd worden door mevr. Erika Coene, Gezinsbond in TJK 2015/3.

De feiten

De jeugdrechter legde een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding op ten aanzien van de minderjarige X, die zich in een verontrustende situatie (VOS) bevond, voor een periode van 6 maanden. Deze maatregel hield in dat de minderjarige toevertrouwd werd aan haar moeder en dit onder het toezicht van de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening en met kosten ten laste van de subsidiërende overheid, in afwachting van een vrije plaats in een oriëntatiecentrum. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de moeder van het minderjarige meisje en door het Openbaar Ministerie. De moeder heeft aangegeven dat haar hoger beroep is gericht tegen het onderdeel van het bestreden vonnis waar de eerste rechter de gerechtelijke maatregel heef genomen “in afwachting” van een vrije plaats in een oriëntatiecentrum.

Hof van Beroep Gent

Op grond van stukken uit het dossier, o.a. het verslag van maatschappelijk onderzoek van 1 september 2014 en de nota van de consulent van 13 november 2014 moet besloten worden dat het meisje zich in een verontrustende situatie bevindt die het nemen van een gerechtelijke maatregel noodzakelijk maakt. Aan de genomen gerechtelijke maatregel gaan diverse procedures op burgerlijk gebied vooraf tussen de ouders van het meisje. Tussen de ouders is er geen enkele communicatie. Zij hebben wel, ieder wat hen of haar afzonderlijk betreft, beiden het beste voor met hun dochter maar zitten hier niet op dezelfde lijn. Het meisje zit gevangen in een verstikkende ruzie tussen haar ouders. De contacten met haar vader verlopen moeizaam. Het meisje sluit haar vader volledig buiten om onduidelijke redenen van haar kant. Eerdere hulpverlening via het CAW en gezinstherapie werden voortijdig stopgezet. Tussen het meisje en haar moeder is er een zeer hechte band en de vraag rijst of deze band wel gezond is. Er is een heel grote impact van de moeder op het meisje en de houding van het meisje vindt wellicht daarin een verklaring.

Het is in het belang van het kind dat zij haar vader als dusdanig leert kennen en contact met hem heeft. De vader moet de gelegenheid krijgen zijn vaderrol, eventueel hoe beperkt ook, op te nemen. Zelf gaat hij zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg.

De beide ouders waren ervan op de hoogte dat een observatie/oriëntatie opname van hun dochter tot de mogelijkheden behoorde, gelet op de totaal geblokkeerde situatie. Er moet inzicht verkregen worden op het functioneren van het meisje en de opvoedingssituatie bij de moeder. Terecht stelde de consulent zich de vraag waarom het meisje een dergelijk afwijzend gedrag ten opzichte van de vader vertoont. Er moet gepoogd worden een antwoord te krijgen op de vraag waarom zij haar vader niet meer wil zien, welke de invloed van de moeder op het gedrag van het kind is, of het contact met de vader tijdens een oriëntatie hersteld kan worden. Mogelijks kan dit vanop neutraal terrein best bekeken worden, waarbij een afstand wordt genomen van het moederlijk milieu.

In afwachting dat er (eventueel) een plaats beschikbaar is ( in een oriëntatiecentrum), is het absoluut geboden dat toezicht wordt uitgeoefend door de Sociale Dienst op het meisje, gelet op de gestelde vragen in de verslaggeving, dit vanuit het moederlijk milieu waaraan het meisje is toevertrouwd. 

Het hoger beroep van de moeder is niet gegrond.

Parental alienation syndrome (pas)

Bij ouderverstoting wordt één van beide ouders weggehouden uit het leven van het kind. Wanneer hier niet wordt ingegrepen kan het kind PAS ontwikkelen. Volgens de definitie van de naamgever van het syndroom, de Amerikaan Gardner is het “een stoornis bij kinderen die primair optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Bronnen:

  • Hof van beroep Gent (Jk.) 14 januari 2015, onuitg. nr. J/3/2015. Dit arrest zal geannoteerd worden door mevr. Erika Coene, Gezinsbond in TJK 2015/3.
  • Zie ook Hof van beroep Gent (Jk.) 18 december 2013, onuitg., nr. J/134/13.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be