Ook voogd voor europese niet begeleide minderjarigen
Rechtspraak 29/01/2015

Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij van niet-begeleide minderjarigen betreft, BS 21 november 2014, 91

​Deze wet strekt ertoe een voogd van de dienst Voogdij (FOD Justitie) aan te stellen over niet-begeleide Europese minderjarigen die zich in een situatie van kwetsbaarheid bevinden of een aanvraag voor een tijdelijke verblijfstitel omwille van mensenhandel en/of –smokkel.

De kwetsbare toestand van de minderjarige zal worden beoordeeld in het licht van de rechten die gewaarborgd zijn krachtens het IVRK, inzonderheid rekening houdend met de illegale verblijfstoestand, de onstabiele sociale toestand, de zwangerschap, de gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand, de toestand van slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel, of de bedeltoestand van de minderjarige. De niet-begeleide Europese minderjarige die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel worden eveneens als kwetsbaar beschouwd.

De door de specifieke voogdij gewaarborgde beschermingsmaatregel zal dan ook worden voorbehouden voor de minderjarigen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europees Economische Ruimte of die onderdaan zijn van Zwitserland en zich in een kwetsbare toestand bevinden.

Verschillende oplossingen kunnen de stopzetting van de specifieke beschermingsmaatregelen verantwoorden, inzonderheid de ten laste neming door een dienst voor hulpverlening aan de jeugd of door de ouders van de minderjarige, de toekenning van een verblijfsdocument of de vrijwillige terugkeer van de minderjarige naar zijn ouders.

Bronnen:


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be