ONDERHOUDSPLICHT NA MEERDERJARIGHEID VOOR EEN KIND MET FUNCTIEBEPERKINGEN IN OPLEIDING
Rechtspraak 26/03/2013

Vredegerecht Zomergem 20 april 2012, R.W

ONDERHOUDSPLICHT NA MEERDERJARIGHEID.

Het ouderlijk gezag eindigt bij de meerderjarigheid. De ouderlijke alimentatieplicht eindigt echter pas bij het verwerven van een einddiploma dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt en dus niet automatisch bij de meerderjarigheid van een kind. De verplichting tot opvoeding en onderhoud krachtens art. 203 Burgerlijk Wetboek is van openbare orde en heeft dus absolute prioriteit op elke andere plicht.

WAT ALS HET KIND TIJDELIJK DE STUDIES STOPZET ALS GEVOLG VAN DE FUNCTIEBEPERKINGEN VAN HET KIND? – DE FEITEN.

Concreet in dit dossier beschikt X enkel over een diploma hoger onderwijs technisch-sociale wetenschappen en het is zeker aanvaardbaar dat de mogelijkheden om met een dergelijk diploma een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt eerder beperkt zijn.

X startte aan de hoge school de opleiding van sociaal werker. Ontmoedigd na een tweede zittijd in zijn tweede bachelor en na een relatiebreuk, besloot hij zijn studie voorlopig stop te zetten. Het is geenszins zo dat de jongen intussen op zijn lauweren heeft gerust. Wel integendeel, hij genereerde, via het systeem van uitzendkracht, gedurende een zeventiental maanden inkomsten. Begin 2011 besloot hij zijn studie te hervatten. Ten onrechte meent zijn vader dat hij geen alimentatie meer verschuldigd is, omdat zijn zoon een diploma secundair onderwijs verkreeg en inmiddels effectief meer dan tien maanden arbeid heeft verricht. Zeer specifiek in dit dossier is immers dat X te kampen heeft met functiebeperkingen, in het bijzonder aandachtstekortstoornissen, cognitieve impulsiviteit, dyslexie, licht autisme. Verschillende attesten bevestigen de voormelde functiebeperkingen en om die reden werd aan X voorheen en ook op heden een geïndividualiseerd studietraject toegestaan in het raam van de studievoortgangsbewaking. 
Dit is gebaseerd op de "STICORDI-maatregelen".

TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE STUDIE VERKLAARBAAR DOOR DE FUNCTIEBEPERKING VAN HET KIND. VRAAG TOT HERVATTEN ONDERHOUD BIJ HERVATTEN STUDIE VORMT GEEN MISBRUIK VAN RECHT OP ALIMENTATIE DOOR HET KIND.

In de geschetste omstandigheden aanvaardt de vrederechter dat de slechts tijdelijke stopzetting van de studie, die toch niet zonder succes was, verklaarbaar is door de functiebeperking van het kind. In de persoon van dat kind zijn die functiebeperkingen een overmachtsituatie. Het is in die omstandigheden niet verantwoord X niet te ondersteunen in zijn te waarderen opzet om een diploma in het hoger onderwijs te verwerven en dit spijts zijn functiebeperkingen. Aldus misbruikt hij geenszins zijn recht op alimentatie van zijn vader. Ouders dienen hun kind aan te moedigen om een passende opleiding te volgen en dat geldt des te meer in de moeilijke economische periode die de kinderen vandaag de dag gedwongen tegemoetgaan.

Het gebrek aan contact tussen vader en zoon is geen reden tot uitsluiting van de op zijn vader rustende alimentatieplicht. De vader is de alimentatie dus nog steeds verschuldigd, namelijk vanaf het moment dat X de studies opnieuw heeft aangevat.

Bron:

  • Vredegerecht Zomergem 20 april 2012, R.W. (Rechtskundig Weekblad) 2012-13, 1038-1040. www.legalworld.be (button rechtspraak)

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be