Niet oproepen minderjarige en/of zijn advocaat in kabinet van jeugdrechter
Rechtspraak 06/12/2015

Hvb Antwerpen (Jeugdkamer, Correctionele zaken) 22 oktober 2015, 2015/JE/241

​Jeugdrechtbank – voorlopige maatregel

De jeugdrechter besliste op 28 augustus 2015 dat X zou toevertrouwd worden aan haar vader onder begeleiding van het CKG, op voorwaarde dat haar vader zich zou houden aan de gemaakte afspraken. De neutrale bezoekruimte van het Huis werd aangesteld om de contacten tussen de moeder en het meisje te organiseren en te begeleiden. Dit alles behoudens eerdere wijziging of intrekking van de maatregel. De Sociale Dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening werd gelast met de opvolging van de naleving van deze maatregel en stelde de minderjarige daartoe onder toezicht van deze dienst. De minderjarige noch haar raadsman werden gehoord.

Tegen deze beschikking werd beroep ingesteld door de raadsman van de moeder van X.

Hof van Beroep

Uit geen enkel gegeven bleek dat de minderjarige en/of haar raadsman gehoord werden in de procedure die aanleiding gaf tot de bestreden beschikking. De miskenning van de rechten van de verdediging bij het opleggen van de voorlopige maatregel had tot gevolg dat de bestreden beschikking nietig was.

Ten gronde

Vanaf eind maart 2015 werd er door het CKG intensief samengewerkt met de vader. Er werden hem voorwaarden opgelegd met het oog op een terugkeer van de minderjarige naar haar milieu. In de nota van de sociale dienst van 14 augustus 2015 werd geadviseerd de minderjarige toe te vertrouwen aan haar vader. De andere kinderen werden ook terecht toevertrouwd aan de vader en genoten zichtbaar van hun verblijf bij hem. De kinderen zagen hun moeder in principe wekelijks op zondag in het CKG. Door de gewijzigde regeling was dit niet meer mogelijk en de moeder wou dat de contacten voortaan bij haar thuis zouden plaatsvinden. De gegevens waarover het hof beschikte waren beperkt. De bezoekmomenten werden door de moeder niet altijd nagekomen. Het was dan ook aangewezen dat de contacten tussen de moeder en X voorlopig verder te laten plaatsvinden in de neutrale bezoekruimte zoals bepaald.

Het  hof van beroep te Antwerpen vernietigde de bestreden beschikking en beval dat X zou worden toevertrouwd aan haar vader op voorwaarde dat de vader zich zou houden aan de gemaakte afspraken. De neutrale bezoekruimte van het Huis  werd aangesteld om de contacten te organiseren en te begeleiden tussen de minderjarige en haar moeder. Dit alles behoudens verdere wijziging of intrekking van de maatregel.

De zaak werd terug verwezen naar de eerste rechter.

Verplichte tussenkomst van een advocaat voor minderjarigen

In België voorziet art. 54bis van de Wet betreffende de Jeugdbescherming van 8 april 1965  in de verplichte tussenkomst van een advocaat bij MOF en VOS procedures ten gronde en bij voorlopige maatregelen (sedert 1994) ter zitting en in Kabinet.

Artikel 1004/1 Gerechtelijk Wetboek – horen van minderjarigen in familiezaken

Artikel 1004/1 § 1 bepaalt dat: “Elke minderjarige heeft het recht gehoord te worden door de rechter in de materies die hem aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op het persoonlijk contact. Hij heeft het recht om te weigeren gehoord te worden”. In de wet is het beschreven belang van de minderjarige geformuleerd als het fundament om het horen van alle minderjarigen door de rechter te grondvesten. Dat de advocaat in toepassing van artikel 440 Ger. W. vanuit zijn functie aanwezig is om de minderjarige bij te staan bij de magistraat die hoort, is even vanzelfsprekend als het feit dat de griffier hier vanuit zijn functie aanwezig is.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Hvb Antwerpen (Jeugdkamer, Correctionele zaken) 22 oktober 2015, 2015/JE/241
  • E. VAN DER MUSSELE, “50 jaar jeugdbescherming. Jeugdadvocaten als actoren van de Jeugdbescherming, KUL 2015, 6.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be