Minderjarigheid - uithandengeving
Rechtspraak 07/10/2013

Rb. Gent 18 februari 2013

​Een uithandengegeven minderjarige die voor de raadkamer verschijnt, kan door de raadkamer niet naar de bijzondere kamer bij de jeugdrechtbank worden verwezen aangezien de wet niet in een dergelijke bevoegdheid voorziet. Overeenkomstig art. 130 Sv. kan de raadkamer de misdrijven die behoren tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank immers enkel naar de correctionele rechtbank verwijzen.

VERWIJZINGSBEVOEGDHEID RAADKAMER IN JEUGDZAKEN

De jeugdrechter kan de persoon die voor hem verschijnt wegens een als misdrijf omschreven feit uit handen geven wanneer hij een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht.

Voorwaarde hiertoe is dat die persoon op het moment van de feiten 16 jaar of ouder was. Bij uithandengeving wordt de zaak naar het openbaar ministerie verwezen met het oog op strafrechtelijke vervolging. De minderjarige persoon die ervan verdacht wordt een wanbedrijf of een correctionaliseerbaar misdrijf te hebben gepleegd, moet door een andere rechter dan de gewone correctionele strafrechter worden beoordeeld.

De wetgever riep ter vervulling van die taak een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank in het leven.

Hij vergat echter de verwijzingsbevoegdheid van de raadkamer in die zin uit te breiden. Voor misdrijven die behoren tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank kan de raadkamer krachtens art. 130 Sv. slechts verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Hoewel het Hof van Cassatie in een arrest van 10 februari 2010 verwees naar de verplichting van de raadkamer om een uithandengegeven minderjarige in voorkomend geval naar de bijzondere jeugdkamer te verwijzen, aanvaardt de raadkamer te Gent deze bevoegdheid niet.

De raadkamer acht zich immers niet in de mogelijkheid om haar bevoegdheid contra legem uit te breiden.

Bronnen:

  • Rb. Gent 18 februari 2013, Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) 2013, p. 564, noot C. CONINGS.
  • B. DE SMET, noot bij Cass. 16 februari 2010, Rechtskundig Weekblad (R.W.) 2010-2011, p. 676.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be