Minderjarige ontvoerd uit jeugdinstelling door familie na plaatsing door jeugdrechter
Rechtspraak 31/05/2016

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, strafzaken, 14 januari 2016, nr. IE.10.L1, 993/15/SUB

​Onttrekking minderjarige aan jeugdinstelling

De ouders van R.J. werden vervolgd omdat zij zich volgens het Openbaar Ministerie te Ieper in de periode van 20 januari 2015 tot 20 maart 2015, als vader en moeder schuldig hadden gemaakt aan de onttrekking van hun minderjarig kind (17 jaar) R.J. aan een jeugdinstelling te Ieper. (art 432 SW)

R.J. was door de jeugdrechter te Brussel bij beschikking van 6 augustus 2014 en bij vonnis van 5 februari 2015 aan de instelling toevertrouwd. Het meisje had een reeks diefstallen gepleegd. De onttrekking gebeurde volgens het OM met de omstandigheid dat de beklaagden het kind gedurende meer dan vijf dagen verborgen hadden gehouden voor degenen die recht hadden om het kind op te eisen en met de omstandigheid dat de beklaagden het minderjarig kind onrechtmatig buiten België hadden vastgehouden. De neef van het meisje werd vervolgd als mededader.

Ontvoering minderjarige

R.J. werd op 20 januari 2015 ontvoerd. Zij verbleef in een jeugdinstelling in Ieper sinds 6 augustus 2014. Zij werd door de jeugdrechter te Brussel in de instelling geplaatst nadat ze uit de Roma gemeenschap waarin zij opgroeide, gevlucht was. Drie jongeren waren getuige van de feiten en hadden met hun GSM een foto genomen van de nummerplaat van het voertuig waar het meisje werd ingesleurd.

Ingevolge de nummerplaatherkenning kon achterhaald worden dat het voertuig VW Golf waarmee de ontvoering werd gepleegd, op naam stond van een firma in Frankrijk. Via een internationale rogatoire opdracht kwam de Franse politie in contact met de familie van het meisje. Tijdens dit gesprek bevestigden de vader en de moeder dat zij hun dochter met zich mee hadden genomen. Het meisje beweerde aanvankelijk dat ze vrijwillig met haar ouders was meegegaan, op 20 maart 2015 stapte ze echter zelf naar de politie en meldde dat ze werd mishandeld en in penibele omstandigheden woonde. Daarop werd ze opnieuw geplaatst.

Straftoemeting

De feiten waren ernstig. De drie beklaagden hadden tegen een beslissing van de jeugdrechter in, een minderjarig kind uit een instelling ontvoerd. De beide ouders waren op de hoogte dat hun minderjarig kind in het kader van een maatregel van de jeugdrechter was geplaatst en dus niet zomaar uit de instelling kon worden gehaald. Dat zij hiervan op de hoogte waren bleek uit de uitnodigingen die zij van de jeugdrechter ontvingen om over hun dochter in diens kabinet een onderhoud te hebben.

De rechtbank was van oordeel dat de feiten bestraft dienden te worden met een gevangenisstraf. Voor de vader en de neef van het meisje geldt een gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel. Voor de moeder die reeds een beladen strafverleden heeft, geldt geen uitstel van de gevangenisstraf.

Gebrek aan respect voor de rechtstaat

De correctionele rechtbank stelde dat in een democratische rechtstaat het oordeel van een rechtbank dient te worden nageleefd. Wanneer men zich niet met een beslissing van een rechter kan verzoenen, dan dienen de wettelijke voorziene rechtsmiddelen aangewend te worden, het komt de burger niet toe om zomaar tegen een beslissing van een rechter in, aan eigenrichting te doen. Het feit waaraan de beklaagden zich schuldig hebben gemaakt, getuigt van een gebrek aan respect voor de rechtstaat. Bovendien kon de rechtbank niet blind zijn voor de wijze waarop het meisje met geweld werd weggetrokken uit haar toenmalige omgeving. Uit de getuigenverklaringen bleek immers dat het meisje tegen haar wil in de auto werd geduwd. Er kon dan ook geen geloof gehecht worden aan het ter zitting gebrachte verhaal, als zou het meisje zelf gevraagd hebben om haar te komen “bevrijden” uit de instelling.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, strafzaken, 14 januari 2016, nr. IE.10.L1, 993/15/SUB


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be