Kinderrechten - art. 22bis Grondwet in asielprocedures zijn enkel symbolisch volgens de Raad van State
Rechtspraak 10/06/2013

Raad van State 29 mei 2013, nr. 223.630

​Ook kinderen moeten in een asielprocedure betrokken worden. In de realiteit lijken we hier nog lang niet in te slagen. Zo bevestigde de Raad van State recent met één van haar arresten.

DE FEITEN

De Afghaanse familie Jafari kwam op 23 december 2010 en 17 januari 2011 in België aan. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 26 januari 2012 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 27 februari 2012 tekent de familie tegen die weigeringsbeslissingen beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 1 juni 2012 wordt bij de Raad van State beroep ingesteld tot de vernietiging van het arrest nr. 80.534 van 27 april 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Met het arrest 223.630 van 29 mei 2013 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep en beslist om de uitwijzing door te drukken.

DE TOEPASSSING VAN ART. 22BIS VAN DE GRONDWET IN ASIELZAKEN?

De familie Jafari voerde voor de Raad van State aan dat iedere Belgische instantie op grond van artikel 22bis van de Grondwet, dat bepaalt dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat, de verplichting heeft "het hogere belang van het kind te onderzoeken".

DE RAAD VAN STATE STELT DAT MEN ZICH NIET RECHTSTREEKS OP ART. 22BIS GRONDWET KAN BEROEPEN OM TOT EEN ONWETTIGHEID TE BESLUITEN

De Raad van State overweegt dat de bepaling van artikel 22bis GW een algemene bepaling is die op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder verdere uitwerking of precisering en dat, bij gebrek aan directe werking, de familie Jafari zich niet rechtstreeks op deze bepaling kan beroepen om tot een onwettigheid in het bestreden arrest te besluiten. De Raad stelt verder dat deze algemene bepaling geen afbreuk kan doen aan de eigenheid van het asielrecht waarin de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, in uitvoering van Europese regelgeving en van het Vluchtelingenverdrag, duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

BEROEP WERD INGESTELD IN NAAM VAN DE OUDERS EN NIET IN NAAM VAN DE KINDEREN

De Raad van State overweegt bovendien dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die in deze zaak met volle rechtsmacht uitspraak heeft gedaan en dus de zaak ten gronde heeft onderzocht, wel degelijk de situatie van de kinderen van de verzoekers in ogenschouw heeft genomen. De Raad stelt daarbij nog vast dat de familie hun beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen enkel in eigen naam en niet in naam van hun kinderen hebben ingesteld.

DE KINDERRECHTENCOMMISSARIS

De 12-jarige Amir Jafari had reeds enkele maanden geleden de aandacht getrokken toen hij een brief schreef naar de Kinderrechtencommissaris. Daarin klaagde hij aan dat dat zijn rechten als kind werden geschonden en dat hij in de asielprocedure onzichtbaar bleef. Hij trok ook zelf naar de Raad van State om de raadsheren ervan te overtuigen om zijn gezin in België te laten worden. De zaak groeide uit tot een symbooldossier waarbij in de asielprocedure voor het eerst de rechten van het kind werden betrokken.

KINDERPARDON

De Vlaamse Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vindt: "het arrest teleurstellend en grijpt de gelegenheid aan om de overheid te vragen om ernstig na te denken over hoe ze zich tot situaties als deze wil verhouden. Een kinderpardon zoals in Nederland in het regeerakkoord is geschreven is een optie die zeker moet worden bekeken".

Auteur: Christine Melkebeek, ondervoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, redactiesecretaris Actualiteit & Rechtspraak TJK 
Bronnen:

  • Raad van State 29 mei 2013, nr. 223.630 www.raadvst-consetat.be
  • V. BEEL, "Geen kinderpardon voor Amir", De Standaard 7 juni 2013.
  • "Afghaans gezin uit Geraardsbergen wordt toch uitgewezen", www.tvoost.be


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be