Kind in POS- geplaatst in pleeggezin- contact met ouders tijdelijk stopgezet
Rechtspraak 24/11/2014

Jrb. Brugge 13 maart 2013, onuitg., 254.M.2011/20.

HvB. Gent 4 september 2013, 2013/JZ/68, onuitg.

​De feiten

Deze case handelt over een 4-jarig meisje dat zich in een problematische leefsituatie bevindt. Er werden verschillende beslissingen genomen door de jeugdrechtbank waarbij het kind werd toevertrouwd aan een pleeggezin voor de duur van één jaar, deze termijn werd opeenvolgend verlengd.

Het meisje verbleef sedert 30 juni 2010 in een pleeggezin onder begeleiding. 
Aangezien zelfs een tijdelijke stopzetting van de bezoeken van de ouders, een zeer ingrijpende maatregel is, werd in eerste instantie geopteerd om de bezoeken te beperken. Er werd met alle partijen overeengekomen dat de ouders het meisje om de 6 weken konden bezoeken, onder begeleiding van de dienst voor pleegzorg, gedurende 2 uur, in het pleeggezin. De dienst kwam nochtans tot het standpunt dat het beter was de bezoekmomenten tijdelijk te stoppen tot het meisje duidelijker haar noden kon communiceren. Het meisje zou immers na elk bezoek een terugval kennen met zeer verontrustende signalen. 
De Bemiddelingscommissie stuurde de zaak door naar het parket dat de jeugdrechtbank vorderde, omdat de ouders niet aanvaardden dat er een tijdelijke stopzetting van de bezoekregeling werd voorgesteld.

De Jeugdrechtbank

Na overleg met alle partijen besliste de jeugdrechtbank dat de bezoeken vooralsnog konden doorgaan met begeleiding van een dienst voor psychotherapie en thuisbegeleiding.

In september 2012 werden deze begeleide bezoeken besproken. Er werd opnieuw vastgesteld dat de contacten van het meisje en haar moeder nefast zijn voor haar ontwikkeling. De jeugdrechtbank vond het aangewezen ten aanzien van het meisje een medisch-psychiatrisch onderzoek te bevelen, teneinde na te gaan hoe de relatie tussen moeder en kind zich verhoudt en wat de perspectieven daarin zijn.
Omwille van diverse redenen, grondig uiteengezet in een verslag, en het belang van het kind evenals haar verdere ontwikkeling, adviseert de deskundige een stopzetting van de bezoeken van de ouders. De rechtbank schortte de bezoeken aan het meisje op. Hieraan werd een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeling van het meisje gekoppeld. Daarenboven werd aan de dienst voor pleegzorg gevraagd om op zeer regelmatige basis de ouders te informeren over de ontwikkeling van hun dochter. De maatregelen kunnen te allen tijde worden ingetrokken of op verzoek van de minderjarige, haar wettelijke vertegenwoordiger, de sociale dienst, of het Openbaar Ministerie worden vervangen door een andere maatregel.
Tegen deze beschikking werd hoger beroep ingesteld door de moeder van het meisje.

Het Hof van Beroep

Er is nog steeds een problematische opvoedingssituatie aanwezig. Dit is als dusdanig ook niet betwist.

De moeder is gegriefd door de bestreden beschikking wegens de stopzetting van haar omgang met haar dochter. Contacten met moeder (de ouders) zijn niettegenstaande alle pogingen daartoe voorlopig nefast voor het kind, dat zeer kwetsbaar is.
De pertinente redengeving van het bestreden vonnis wordt in hoger beroep niet ontkracht. Het hof neemt deze beweegredenen over. Een bijkomende onderzoeksmaatregel is overbodig.
De opschorting van de bezoeken van de ouders is inderdaad hic et nunc absoluut noodzakelijk. Er is immers bij het meisje teveel nood aan veiligheid, stabiliteit en voorspelbaarheid om een verdere ontwikkeling te garanderen.
Het gaat om een opschorting en een tijdelijke stopzetting, hetgeen niet uitsluit dat bezoeken in de toekomst wel opnieuw mogelijk zullen zijn. De voorwaarde is dat het meisje zich zodanig ontwikkelt dat ze zelf meer haar wensen, verlangens en grenzen ten aanzien van de ouders kan aangeven.

Verdere info rond pleegzorg: www.pleegzorgvlaanderen.be , info@pleegzorgvlaanderen.be

Lees ook het artikel 2014/1 Pleegzorg, nieuwe uitgangspunten

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Jrb. Brugge 13 maart 2013, onuitg., 254.M.2011/20.
  • HvB. Gent 4 september 2013, 2013/JZ/68, onuitg.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be