Hoofddoekenverbod in twee scholen van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) strijdig met art. 9 EVRM-beslissing geldt enkel interpartes–schrapping van betreffende passage in schoolreglement kon niet bevolen worden door de rechter-beroep aangetekend door de scholen
RvSt 14 oktober 2014, nrs. 228.748, 228.752 en 228.742, noot J. LIEVENS, J. VRIELINK, “De Raad van State over het “hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs”: een kentering inzake kentekens

​De ouders van 11 meisjes vorderden voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat het verbod op het dragen van een hoofddoek zou worden opgeheven in twee Maasmechelse scholen. Deze scholen behoren tot het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!). Sinds 1 september 2013 wordt het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in geen enkele instelling van het GO! toegelaten. Alle scholen van deze onderwijskoepel moesten die richtlijn in hun schoolreglement opnemen.

Een aantal leerlingen en hun ouders vonden dat verbod onaanvaardbaar. De rechtsvraag was niet of de scholen een verbod mogen invoeren als algemene beleidslijn maar wel of dit in de concrete omstandigheden tegemoetkomt aan de voorwaarden van artikel 9 EVRM. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pd

De rechter stelde vast dat er geen concrete aanleiding of probleemsituatie was in de desbetreffende scholen die aanleiding gaf tot de bewuste verbodsbepaling. Er was evenmin sprake van bekeringsijver of segregatie.

De rechtbank oordeelde dat het algemeen verbod op het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens in het schoolreglement van de twee scholen onverenigbaar is met artikel 9 EVRM. Deze uitspraak geldt op grond van artikel 159 Gw. enkel interpartes.

Dus enkel voor de meisjes die een klacht indienden. De rechtbank kon de schrapping van de betreffende passage uit het schoolreglement niet bevelen noch het hoofddoekenverbod van het gemeenschapsonderwijs opheffen. Dat kan alleen de Raad van State. De eis tot het bekomen van een schadevergoeding werd ongegrond verklaard.

Het vonnis werd niet uitvoerbaar verklaard. Tegen dit vonnis werd door de twee scholen beroep aangetekend.

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be