Hof van beroep Gent – grievenformulier hoger beroep

​Hoger beroep van vader X (appellant), tegen het vonnis betreffende de gerechtelijke maatregel van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde sectie jeugdzaken. Het hoger beroep werd door de vader tijdig ingesteld.

Tijdens de terechtzitting wierp het Openbaar Ministerie op dat de vader van de minderjarige op het grievenformulier hoger beroep, door hem ondertekend op 6 november 2017, als grief tegen het vonnis van 17 oktober 2017 (enkel) aankruiste: “A.3. de regels betreffende de procedure”.

Overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd de saisine van het hof van beroep aldus beperkt tot de procedurele grieven. Door het loutere feit dat de vader Franstalig is – en zich aldus niet goed bewust zou zijn geweest van de inhoud van het grievenformulier, zoals zijn advocaat tijdens de zitting stelde – werd onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit overmacht in zijn hoofde uitmaakt.

Hof van beroep

Uit het dossier bleek overigens dat de vader ook al in 2016 werd bijgestaan door dezelfde raadsman, zodat hij zich voldoende had kunnen vergewissen van de te respecteren regels bij het aantekenen van het hoger beroep.

Waar de vader tijdens de terechtzitting grieven uitte met betrekking tot de door de eerste rechter opgelegde maatregel, dient zijn hoger beroep op dit punt derhalve vervallen te worden verklaard.

De vader voerde geen elementen aan nopens de miskenning door de eerste rechter van de regels betreffende de procedure in het beroepen vonnis. Ook het hof ontwaarde geen ambtshalve op te werpen proceduregels die zouden zijn miskend.

Het hof van beroep verklaarde het hoger beroep vervallen in zoverre dit betrekking had op de door de eerste rechter opgelegde maatregel.

Grievenformulier

Op 19 februari 2016 werd de tweede Potpourriwet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels inzake hoger beroep en verzet gelden sinds 1 maart 2016. Samen met de wet werd op 19 februari 2016 ook een uiterst belangrijk KB gepubliceerd (KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het wetboek van strafvordering, BS 19 februari 2017, 13170) dat regelt hoe men de grieven moet aangeven in geval van strafrechtelijk hoger beroep.

Eenvoudiger grievenformulier

Ondertussen is er een nieuw grievenformulier dat heel wat eenvoudiger is. De eiser moet de bestreden beslissingsonderdelen van het beroepen vonnis aankruisen en beknopt de redenen aangeven waarom de in eerste aanleg gewezen beslissing moet worden gewijzigd. Niet nauwkeurig bepaalde grieven leiden tot het verval van het hoger beroep. (KB van 23 november 2017 tot vervanging van de bijlage bij het KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, BS 1 december 2017, 106733. Dit KB trad op 11 december 2017 in werking). Zie ook de arresten van het HvC hieromtrent 25 januari 2017, P.16.1139.F; 28 februari 2017, P.16.1177.N; 3 mei 2017, P.17.0145.F.

 

Auteur: Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

 

Bron

  • Hof van beroep Gent 4 december 2017, nr. 2017/JZ/124

 

Trefwoorden

  • Hoger beroep tegen gerechtelijke maatregel
  • Grievenformulier
  • Saisine van het hof van beroep – art. 204 Sv.
  • Procedurele grieven
  • Tweede Potpourriwet

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be