Hof van beroep Antwerpen 15 januari 2018 – aanvechten C-attest taak van klassenraad niet van RvSt – vordering tot schadeloosstelling ongegrond
HvB Antwerpen, 15 januari 2018, 2016/AR/239 

In het schooljaar 2011-2012 kreeg X die het 5e jaar economie – moderne talen (ASO) volgde, na de examens op het einde van dat schooljaar van de klassenraad een C-attest met het advies om bijkomend van richting te veranderen en de richting handel (TSO) te gaan volgen.

Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend door X en haar moeder, maar de klassenraad bleef bij  haar standpunt om een C-attest te verlenen. Vervolgens richtten X en haar moeder zich naar de Raad van State die bij arrest van 13 november 2012 de delibererende klassenraad verplichtte een A-attest toe te kennen op 16 november 2012 onder verbeurte van een dwangsom van 1.250,00 EUR per dag vertraging.

X en haar moeder achtten de school voor deze gang van zaken buitencontractueel en/of contractueel aansprakelijk en vorderden een schadevergoeding voor de schade die zij beweerden te hebben geleden. Dit beroep werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard.  Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend.

Het hvb te Antwerpen was van oordeel dat de wijze waarop de delibererende klassenraad haar beslissing tot verlenen van een C-attest concreet had gemotiveerd niet afweek van het gedrag van een normaal, zorgvuldige en omzichtige klassenraad, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Volgens het hof is het niet de taak van de Raad van State om zijn eigen opvattingen over het al dan niet slagen van een leerling te substitueren aan die van de op dat vlak autonome beroepscommissie, doch enkel om na te gaan of die commissie, binnen de grenzen van haar beoordelingsvrijheid, regelmatig tot haar beslissing is kunnen komen.

Wat de eis tot schadevergoeding betreft stelde het hvb dat X en haar moeder in gebreke bleven een afdoende bewijsvoering voor te leggen van de contractuele wanprestaties die zij aan de school verweten.  De vordering tot schadeloosstelling van de appellanten was ongegrond.


Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be