Hof van Cassatie bindt de strijd aan tegen internetpedofielen
Rechtspraak 10/06/2013

Hof van Cassatie 12 februari 2013, nr. P. 12.1746.N

​DE FEITEN

Eric trad met een vals netlogprofiel, en vals hotmailprofiel via chat in contact met minderjarigen die hij uitnodigde tegen betaling met hem seks te hebben. 

Eric poogde aldus een aanslag te plegen tegen de zeden door, teneinde "eens anders driften" te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijk of vrouwelijk geslacht boven de volle leeftijd van zestien jaar te hebben opgewekt, begunstigd of vergemakkelijkt. Het voornemen om een misdaad te plegen heeft zich geopenbaard door uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaakten en die alleen ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dader werden gestaakt of hun uitwerking misten. 

Eric maakte ook een vals Netlogprofiel en een vals Hotmailprofiel aan om in contact te treden met minderjarigen met het oog op pedo-seksuele praktijken. Hij is met het plegen van seksuele delicten niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 25 april 2012.

Tegen dit vonnis tekende Eric beroep aan. Zijn standpunt kwam erop neer dat de gegevens zoals vervat in het strafdossier ten opzichte van hem niet het minste bewijs inhielden van enig bedrieglijk oogmerk of opzet om te schaden door via de aanmaak van een vals Netlogprofiel en een vals Hotmailprofiel in contact te treden met minderjarigen met het oog op pedo-seksuele praktijken. Opvallend is het feit dat Eric het in zijn standpunt zelf heeft over de aanmaak van een vals Netlogprofiel en een vals Hotmailprofiel. Hij is met de minderjarige X via een "chat" in contact gekomen. Hij heeft haar uitgenodigd om tegen betaling met hem seks te hebben.

Het Hof van Beroep te Gent bevestigde in zijn arrest van 9 oktober 2012 het bestreden vonnis met uitzondering wat betreft de beslissing m.b.t. de ontzetting uit de rechten genoemd in artikel 31, lid 1 van het Strafwetboek. De appelrechters oordeelden onaantastbaar dat de eiser bedrieglijk met het door hem aangemaakte, misleidende en valse Netlogprofiel en valse Hotmailprofiel doelbewust potentiële slachtoffers heeft willen benaderen en meer bepaald in deze zaak via chat in contact is gekomen met de minderjarigen die hij heeft uitgenodigd om tegen betaling met hem seks te hebben. Aldus oordeelden zij wettig dat Eric de bedoeling had zichzelf een onrechtmatig voordeel te verschaffen.

Eric tekende cassatieberoep aan en voerde schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 379, §1, Strafwetboek. Eén van zijn argumenten was de wettelijke vereiste dat er een derde partij moest betrokken zijn bij de ontucht. Het Hof van Cassatie oordeelde dat "die andere" perfect de minderjarige zelf kan zijn. De advocaat van Eric argumenteerde dat hij geen Netlog- en Hotmailprofiel had gemaakt om minderjarigen te benaderen en hen te vragen om tegen betaling seks te hebben, maar dat hij daarmee contact zocht met zijn ex-partner. Cassatie verwierp dit.

BESLUIT

In deze zaak ging het om het chatten met een minderjarige met de bedoeling om hem aan te zetten om seks te hebben. Het Hof preciseert wat het constitutief element "eens anders driften" van het misdrijf bederf van jeugd is. Voor het eerst zegt het Hof van Cassatie in erg duidelijke bewoordingen dat "eens anders driften" ook kan wijzen op de driften van de minderjarige zelf. 

Het Hof stelt ook voor het eerst dat het aanmaken van een vals Netlog -en Hotmailprofiel met de bedoeling om via chat minderjarigen aan te zetten om tegen betaling seks te hebben met hen, een "onrechtmatig voordeel" is zoals bedoeld in artikel 210bis Strafwetboek.

Auteur: Christine Melkebeek, ondervoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, redactiesecretaris Actualiteit & Rechtspraak TJK

Bronnen:

  • Hof van Cassatie 12 februari 2013, nr. P. 12.1746.N www.cass.be
  • Prof. L. Stevens zal dit arrest van een grondige annotatie voorzien in TJK 2013/3.
  • N. VANHECKE, "Extra wapens tegen internetpedofielen", De Standaard 6 juni 2013, 15.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be