GwH 1 februari 2018 – afstamming – kinderen die uit een heteroseksueel huwelijk zijn geboren en kinderen die zijn geboren uit een huwelijk tussen twee vrouwen - adoptie meemoeder vóór wet 5 mei 2014-nieuwe adoptie-voorwaarden adoptie-belang van het kind
Grondwettelijk Hof 1 februari 2018, arrestnr. 11/2018, rolnr. 6572.

​Prejudiciële vraag betreffende artikel 347-1 BW, gesteld door de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Schendt art. 347-1 BW de artikelen 10 en 11 van de Gw. in zoverre het tot gevolg heeft dat : voor een kind geboren voor 1 januari 2015 (datum inwerkingtreding wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) uit een huwelijk tussen 2 vrouwen, wiens afstamming ten aanzien van de meemoeder enkel kon worden vastgesteld door een adoptie, een nieuwe adoptie absoluut onmogelijk is, zolang de adoptant nog in leven is. Daar waar bij kinderen met een gewone afstammingsband een nieuwe adoptie wel mogelijk is, ook als de ouder nog in leven is.

H. werd geboren in 2004, zij draagt de naam van haar biologische moeder, haar biologische vader was een anonieme donor. Toen H. geboren werd was haar moeder gehuwd met een vrouw. Aangezien op dat ogenblik meemoederschap niet wettelijk geregeld was, kon geen afstammingsband bestaan tussen H. en haar meemoeder.

De meemoeder adopteerde H. in 2008, kort nadien scheidden de moeder en de meemoeder. Ondertussen woont de biologische moeder samen met V., deze laatste diende in 2015 een verzoekschrift om H. te adopteren. Alle partijen zijn hiermee akkoord. Het Openbaar Ministerie stelde dat niet voldaan werd aan de voorwaarden van artikel 347-1 BW.

Het GwH stelde dat een nieuwe adoptie kan worden gevorderd en toegestaan na afweging van alle belangen en in het bijzonder rekening gehouden wordt met het belang van het kind.

De vordering kan enkel ingesteld worden door het Openbaar Ministerie, maar overeenkomstig artikel 1231-24 Ger. W. beschikt de belanghebbende over de mogelijkheid om het Openbaar Ministerie hierom te verzoeken die vordering uit te oefenen. Dit in overweging nemend werd de prejudiciële vraag ontkennend beantwoord.

Nieuwe adoptie

De mogelijkheid tot een nieuwe adoptie ligt vervat in de artikelen 347-1 en 347-2 BW. Deze artikelen zorgen ervoor dat er ook buiten gevallen van ontvoering, verkoop of kinderhandel een oplossing kan zijn voor onwerkzame adopties. Een ten volle geadopteerd kind kan voor een tweede maal het voorwerp van adoptie uitmaken indien de eerste adoptie is herzien (art. 347-1, 2° BW en artikel 347-2, 2° BW). Een nieuwe adoptie kan eveneens uitgesproken worden wanneer de oorspronkelijke adoptant(en) overleden zijn (art. 347-1, 1° BW en art. 347-2, 1°BW). Een  derde toepassingsgrond (artikelen 347-2, 3° en 347-2, 3° BW)  laat toe dat een rechterlijke instantie een nieuwe adoptie uitspreekt wanneer zeer gewichtige redenen dat verantwoorden, hierbij werd een alleenrecht verleend aan het Openbaar Ministerie om de nieuwe adoptie in dergelijke omstandigheden te vorderen.

Sinds de wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het BW, betreffende de adoptie (BS 22 maart 2017, 38.630, in werking getreden op 1 april 2017) kan nu ook een meerderjarige geadopteerde beroep doen op het (oud) artikel 347-1 BW.


Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be