Grondwettelijk Hof – artikel 345 BW - voorwaarde voor adoptie – leeftijdsverschil schending

​In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 345 van het BW, gesteld door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel:

« Schendt artikel 345 BW de artikelen 10 en 11 van de Gw., al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het EVRM, in zoverre het als voorwaarde voor de adoptie van het kind van de - zelfs overleden - echtgenoot of samenwonende van de adoptant een leeftijdsverschil van tien jaar bepaalt, en een leeftijdsverschil van vijftien jaar in de andere gevallen, en in zoverre het derhalve belet dat een rechtsgevolg wordt gegeven aan een duurzame affectieve relatie die identiek is aan die welke zou bestaan tussen een adoptant en het kind van zijn echtgenoot of samenwonende, om de enige reden dat er tussen hen geen leeftijdsverschil van vijftien jaar is ? »

De feiten

Bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel diende N.L. een verzoekschrift tot gewone adoptie van P.L. in. De moeder van P.L. overleed op 26 februari 2013. P.L.  en werd nooit erkend door haar biologische vader, ook al was hij aanwezig tijdens haar kindertijd.  De twee partijen voerden aan dat zij sinds de geboorte van P.L. een lange en stevige band met haar hebben opgebouwd, aangezien N.L. haar meter is en heeft ingestaan voor de opvoeding van haar metekind vanaf haar elf jaar wegens het verzuim van de biologische ouders.

De procureur des Konings onderstreepte evenwel dat niet werd voldaan aan de in artikel 345 BW beoogde leeftijdsvoorwaarde, aangezien er slechts dertien en een half jaar verschil is tussen beide partijen en geen vijftien jaar. N.L. benadrukte evenwel dat artikel 345 BW voorziet in een leeftijdsverschil van slechts tien jaar wanneer een persoon een kind adopteert van zijn echtgenoot, ook al is die overleden. Volgens haar is een dergelijk verschil in behandeling geenszins verantwoord, terwijl de banden die tot stand zijn gekomen, identiek zijn aan die welke zouden kunnen ontstaan tussen een adoptant en het kind van zijn echtgenoot.

Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag en de motieven van de verwijzingsbeslissing bleek dat er een duurzame affectieve relatie bestaat tussen de kandidaat-adoptant en de kandidaat-geadopteerde en dat het leeftijdsverschil tussen die kandidaten voor de adoptie dertien en een half jaar is.

Verschil in behandeling door voorwaarden leeftijdsverschil

Door in het eerste lid  van artikel 345 BW  te voorzien in de voorwaarde van een leeftijdsverschil tussen de adoptant en de geadopteerde van minstens vijftien jaar, terwijl, in het tweede ervan, de in het geding zijnde bepaling de geadopteerde die een afstammeling in de eerste graad is of de geadopteerde van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner, zelfs overleden, van de adoptant is, toelaat te worden geadopteerd wanneer hij tien jaar jonger is dan de adoptant, voert artikel 345 BW een verschil van behandeling in tussen de adoptanten en geadopteerden die vergelijkbare categorieën zijn.

Grondwettelijk Hof – bescherming nauwe persoonlijke banden -  schending Gw. & EVRM

Gelet op de nauwe persoonlijke banden die moeten worden beschermd en gewaarborgd wanneer daaruit het bestaan van een affectief gezinsleven blijkt, stelde het Hof dat  het niet verantwoord is dat de voorwaarde van een leeftijdsverschil van vijftien jaar, de adoptie van een kind  belet wanneer vaststaat dat er een duurzame affectieve relatie bestaat tussen de kandidaten voor de adoptie.

Artikel 345, eerste lid, BW is dus niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 Gw., in samenhang gelezen met artikel 22 van de Gw. en met de artikelen 8 en 14 EVRM.  De prejudiciële vraag werd bevestigend beantwoord.

 

Auteur: Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

 

Bron

  • GwH 23 november 2017, arrest nr. 131/2017,  rolnummer 6545.

 

Trefwoorden

  • Adoptie van een kind
  • Voorwaarden voor adoptie
  • Voorwaarde van leeftijdsverschil
  • Affectief gezinsleven
  • Artikel 345, eerste lid BW
  • Artikelen 10,11, 22 Gw.
  • Artikelen 8 en 14 EVRM
  • Prejudiciële vraag

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be