Grondrechten

De term grondrechten wordt in meerdere betekenissen gebruikt. Politiek-juridisch gaat het over de rechten van de individuele burger ten opzichte van de staat, ook wel burgerrechten genoemd. Ook burgers onderling moeten deze rechten van elkaar respecteren. In een meer algemene betekenis van universele mensenrechten gaat het om rechten die voor iedereen en altijd gelden. Daarnaast zijn er (gewone) rechten die gelden in de onderlinge omgang van mensen, neergeschreven in bvb een burgerlijk wetboek of in een contract.

Of deze rechten afdwingbaar zijn hangt af van de (democratische) organisatie van de samenleving: is er een door elke betrokkene erkende (wet)tekst die concreet verwezenlijkt wordt door een (uitvoerende) overheid en een onafhankelijke (rechterlijke) macht die bij meningsverschil het geschil beslecht.

​Mensen hoeven niet juridisch bekwaam te zijn om rechten te hebben, maar wel om die rechten zelf te kunnen uitoefenen. Zo heeft de minderjarige als persoon een aantal grondrechten zoals het recht op bescherming van het privé-leven, recht op een vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst,....

Deze rechten zijn zowel in de Belgische Grondwet ingeschreven, als in een aantal internationale verdragen bv. in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In de Vlaamse jeugdhulp is er ook het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp dat een aantal rechten zeer concreet maakt.

Omdat Jeugdrecht.be focust op juridische aspecten in verband met minderjarigen, gaan we niet in op meer sociologische of ethische concepten zoals kwaliteit van leven of de capabilities-benadering.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be