Gezamenlijk ouderlijk gezag - psychiatrische problematiek moeder
Rechtspraak 28/04/2015

Hof van beroep Gent 15 september 2014, onuitg. nr. 2014/JR/162.

​De feiten

De partijen zijn de ongehuwde ouders van L geboren op 25 juli 2011. De vader heeft het kind erkend. Tijdens hun relatie woonden de ouders te K. Toen hun relatie spaak liep hebben zij op 21 december 2012 een overeenkomst gesloten waarin o.a. een week-week verblijf van L bij elk van hen werd overeengekomen. Deze regeling werd toegepast tot november 2013 toen de moeder werd opgenomen in de psychiatrie na een poging tot zelfdoding. Er was echter geen sprake van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Het ging over een licht tot matig ernstig depressief syndroom, waarbij medische ondersteuning niet nodig of aangewezen was. 

De moeder tekende beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, sectie Jeugdrechtbank van de afdeling Brugge van 17 april 2014 . Dit vonnis bepaalde dat beide ouders het ouderlijk gezag over hun minderjarig kind zullen uitoefenen en dat L gehuisvest wordt bij zijn vader en op diens woonplaats in het bevolkingsregister zal worden ingeschreven. L zal hoofdzakelijk verblijven bij zijn vader behalve tijdens bepaalde periodes waarin hij in het kader van het nevenverblijf bij zijn moeder zal verblijven.

Hof van Beroep Gent

L verblijft nu hoofdzakelijk bij zijn vader te X. De moeder woont in Y. De eerste rechter heeft op een correcte wijze de wettelijke principes uiteengezet wat het verblijf van het bij zijn ouders betreft. L is pas drie jaar geworden en heeft nood aan regelmaat, stabiliteit en continuïteit. Nu loopt hij school in de dichte omgeving van de woonplaats van de vader en diens netwerk (dat ook instaat voor de naschoolse opvang). Gelet op de leeftijd van L is, in de concrete omstandigheden eigen aan deze zaak, een week-weekregeling momenteel niet aan de orde. Tussen de ouders is voor het hof geen betwisting wat de school betreft zoals beslist door de eerste rechter. Wanneer L een week bij zij moeder zou verblijven, is een plaatsing naar deze school een te zware belasting voor L gezien zijn leeftijd. Nodeloze verplaatsingen moeten vermeden worden. Het beroep van de moeder wordt onontvankelijk verklaard.

Psychiatrische problematiek moeder

De psychiatrische problematiek waarmee de moeder te kampen heeft gehad, kan niet zomaar terzijde worden geschoven, ook al is zij op vandaag niet meer in behandeling. Het einde van de hulpverlening is nog heel recent en er dient gekeken te worden in welke mate de moeder op termijn niet psychisch kwetsbaar is, laat staan in welke mate zij de draagkracht heeft om gedurende een week voor L te zorgen. Op dit punt bouwt het hof toch – in tegenstelling tot wat de psychiater schrijft enige terughoudendheid in. Dit sluit niet uit dat op termijn en wanneer L ouder is, een week-week regeling aan bod kan komen. De secundaire verblijfsregeling, zoals door de eerste rechter beslist, stelt de moeder in de mogelijkheid een goede band op te bouwen en te onderhouden met L, die tegelijkertijd een vast hechtingspunt behoudt. L die hoofdzakelijk bij zijn vader verblijft, blijft gehuisvest bij de vader en blijft op zijn woonplaats in het bevolkingsregister ingeschreven als hebbende daar zijn hoofdverblijf.

Risicogroep

Kinderen van ouders met een psychisch probleem vormen een risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een psychiatrische stoornis bij één van de ouders kan nefaste gevolgen hebben voor kinderen en dit in de verschillende ontwikkelingsfases. In de eerste levensjaren kunnen voornamelijk hechtingsproblemen ontstaan ten gevolge van een psychische problematiek bij (één van) de ouders.


Auteur: Christine Melkebeek vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Hof van beroep Gent 15 september 2014, onuitg. nr. 2014/JR/162.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be