Gesloten plaatsing in een open behandelcentrum toegestaan – Artikel 23 IVRK – Nederland
Rechtspraak 04/02/2016

Rechtbank Noord-Nederland, 15 juli 2015, C-18-156497, Right, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind,  2016/1, 25.

​Minderjarig meisje met auditieve beperking mag uitzonderlijk “gesloten” worden behandeld in open instelling

De rechtbank in Assen (Nederland) oordeelde dat een minderjarig meisje met een auditieve beperking bij hoge uitzondering “gesloten” mag worden behandeld in een open jeugdinstelling. Voogdijinstelling Nidos had de machtiging “gesloten jeugdhulp” voor de minderjarige aangevraagd om haar te kunnen plaatsen in Hoeve Boschoord, een psychiatrisch behandelcentrum met gehandicaptenzorg. Deze instelling was echter niet geregistreerd als hulpaanbieder in het kader van de gesloten jeugdhulp.

Een accommodatie voor gesloten jeugdhulp is een bouwkundige voorziening waar namens een jeugdhulpaanbieder hulp en zorg wordt verleend aan minderjarigen bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of verstandelijke beperking en opvoedproblemen van ouders. Bij een verblijf binnen een dergelijke geregistreerde accommodatie komen aan de minderjarige ook specifieke dwangmiddelen en rechten (jeugdwetbepalingen) toe. Hoeve Boschoord voldeed niet aan deze registratie als jeugdhulpaanbieder in het kader van de gesloten jeugdhulp.

Artikel 23 IVRK – Kinderen met een handicap

Naar het oordeel van de kinderrechter werd op grond van artikel 23 IVRK (betreffende het verzekeren van de waardigheid van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind en recht op bijzondere zorg) met de plaatsing van de minderjarige bij Hoeve Boschoord recht gedaan aan het streven naar een behoorlijk en volwaardig leven die de zelfstandigheid van de minderjarige bevordert en haar actieve deelname aan het gemeenschapsleven (voor de toekomst) vergemakkelijkt.

De kinderrechter besloot op grond van artikel 6.2.2 lid 2 Jeugdwet (gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. Tenuitvoerlegging van de machtiging)  de gevraagde machtiging af te geven, omdat alleen Hoeve Boschoord in deze uitzonderlijke situatie de passende zorg kon aanbieden.

Het bieden van deze bijzondere zorg vloeide voort uit de erkenning van het recht van de minderjarige op bijzondere zorg door de Nederlandse overheid, waarbij de Staat de ontwikkeling van een minderjarige stimuleert en waarborgt die passend is voor haar specifieke gesteldheid.

Persoonlijk belang van minderjarige op een goede behandeling dient te prevaleren

Nu er sprake is van een zodanig uitzonderlijke situatie dat alleen een instelling als Hoeve  Boschoord voldoende is uitgerust om de minderjarige die zorg en behandeling te bieden die zij nodig heeft, is het gevolg dat de minderjarige daarmee onder een ander (behandel) regime komt te vallen dat strikt genomen niet voldoet aan de criteria voor een gesloten jeugdzorg, van ondergeschikt belang omdat haar persoonlijk belang op een goede behandeling, met inachtneming van de strekking van artikel 23 IVRK en de ruimte die artikel 6.2.2 Jeugdwet daarvoor geeft, dient te prevaleren. De kinderrechter overwoog in deze zaak dat alle belanghebbenden en specifiek ook de minderjarige instemden met het verzoek.

Bron:

  • Rechtbank Noord-Nederland, 15 juli 2015, C-18-156497, Right, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind,  2016/1, 25.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be