Familierechtbank- hoorrecht minderjarigen- sanctionerend gasambtenaar
Rechtspraak 27/11/2013

Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie en jeugdrechtbank,BS 27 september 2013, p. 68429


​DE FAMILIERECHTBANK

In het e-zine van juni verwezen we reeds naar de familie- en jeugdrechtbank, ondertussen verscheen de wet in het Belgisch Staatsblad.
Uiterlijk op 1 september 2014 treden de familierechtbanken in werking waarbij één rechtbank bevoegd is voor alle familiale aangelegenheden.

HET HOORRECHT VOOR MINDERJARIGEN WORDT UITGEBREID

Rechters zullen voortaan minderjarigen moeten horen in alle materies die hen aanbelangen aangaande ouderlijk gezag, recht op verblijfsregeling en recht op persoonlijke relaties. De minderjarige kan dit echter ook weigeren.

De minderjarige ouder dan 12 jaar zal altijd geïnformeerd worden over dit recht. Minderjarigen jonger dan 12 jaar zullen enkel op verzoek gehoord worden. Een verzoek dat kan uitgaan van de minderjarige zelf, de partijen, het openbaar ministerie of van de rechter. Slechts uitzonderlijk kan de rechter dergelijke verzoek weigeren en hij kan helemaal niet weigeren als het verzoek uitgaat van het kind zelf of van het Openbaar Ministerie.

Volgende bepalingen werden daartoe ingevoegd in het Gerechtelijke Wetboek :

"Art. 1004/1. § 1. Elke minderjarige heeft het recht gehoord te worden door een rechter in materies die hem aanbelangen aangaande ouderlijk gezag, recht op de verblijfsregeling en recht op persoonlijke relaties. Hij heeft het recht om te weigeren gehoord te worden.

§ 2. De minderjarige die jonger is dan twaalf jaar wordt gehoord op zijn verzoek, op verzoek van de partijen, van het openbaar ministerie of, ambtshalve, van de rechter. De rechter kan, middels een door de omstandigheden van de zaak gemotiveerde beslissing, weigeren de minderjarige die jonger is dan twaalf jaar te horen, behalve wanneer dat verzoek van deze laatste of van het openbaar ministerie uitgaat. Tegen die beslissing van weigering kan geen rechtsmiddel worden aangewend.
§ 3. De minderjarige die twaalf jaar oud is, wordt door de rechter ingelicht, in voorkomend geval, op het adres van elk van zijn ouders, over zijn recht om gehoord te worden overeenkomstig artikel 1004/2. Bij die informatie wordt een antwoordformulier gevoegd.

§ 4. Indien de minderjarige in de loop van de rechtspleging of in een vorige aanleg reeds is gehoord, zelfs voor een andere rechtbank, is de rechter niet verplicht op het verzoek in te gaan, indien er geen nieuw element is dat een verhoor rechtvaardigt.
§ 5. De rechter hoort de minderjarige op een plaats die hij geschikt acht. Tenzij de rechter hier bij een met redenen omklede beslissing van afwijkt, vindt het onderhoud plaats buiten de aanwezigheid van wie ook.

Het verslag van het onderhoud wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. Het geeft weer wat de minderjarige heeft gezegd. De minderjarige wordt geïnformeerd over het feit dat de partijen er kennis van kunnen nemen. Het verslag wordt hem voorgelezen.

De minderjarige ondertekent het verslag niet. Indien de rechter tijdens het onderhoud vaststelt dat de minderjarige niet over het nodige onderscheidingsvermogen beschikt, maakt hij hiervan melding in het verslag.
§ 6. Het onderhoud met de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt.

Aan de mening van de minderjarige wordt passend belang gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit.".

"Art. 1004/2. De Koning stelt het model van informatieformulier voor de minderjarige vast.

Het formulier vermeldt het recht om gehoord te worden door de rechter, de manier waarop het onderhoud plaatsvindt en de manier waarop het onderhoud aanvaard of geweigerd wordt. Het vermeldt eveneens dat het verslag over het onderhoud bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd, dat de partijen er kennis van kunnen nemen en dat de inhoud van dit verslag tijdens deze rechtspleging kan worden gebruikt. In het formulier wordt bovendien gepreciseerd dat de rechter bij het horen van de minderjarige niet verplicht is zich te schikken naar de door de minderjarige gedane verzoeken.

Het formulier wordt in voorkomend geval gericht aan het adres van elk van de ouders.

INTERGEMEENTELIJKE SANCTIONERENDE AMBTENAAR VOOR GAS

De gemeente krijgt meer armslag in haar zoektocht naar een sanctionerend GAS-ambtenaar. Ze kan vanaf 3 oktober 2013 beroep doen op een ambtenaar van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarvan ze zelf deel uitmaakt. 
Basisprincipe blijft dat de gemeenteraad binnen de eigen gemeente op zoek gaat naar een sanctionerende ambtenaar. De raad kan kiezen voor de gemeentesecretaris of voor een gemeentelijk ambtenaar met een universitair diploma of gelijkgesteld diploma. De ontvanger kan geen sanctionerend ambtenaar zijn.

Nieuw is dat – als de gemeente niet kiest voor een gemeentesecretaris of een gemeentelijke ambtenaar – ze niet langer verplicht een provinciale ambtenaar moet aanduiden. Een Vlaamse gemeente kan ook een personeelslid van een intergemeentelijk samenwerkingsverband aanduiden waaraan ze zelf deelneemt. Ook hier moet de aangeduide persoon universitair of gelijkgesteld diploma hebben.

Op dit moment doen al heel wat gemeenten voor de aanduiding van de sanctionerend ambtenaar een beroep doen op de intergemeentelijke samenwerking. Er is dan één GAS-ambtenaar voor verschillende gemeenten. Maar een aantal politierechters vindt dat voor die intergemeentelijke ambtenaar geen wettelijke basis is. Zij herzien daarom de administratieve boete die een dergelijke ambtenaar oplegt. Door die intergemeentelijke samenwerking nu expliciet mogelijk te maken, zullen dergelijke vonnissen vermeden worden.

Dit KB van 30 augustus 2013 treedt in werking op 3 oktober 2013.

Bronnen:

  • Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie en jeugdrechtbank,BS 27 september 2013, p. 68429.
  • Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 september, p. 67125.
  • www.Polinfo.be

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be