Familienaam van de moeder - gelijkheid tussen echtgenoten
Rechtspraak 26/06/2014

EHRM 7 januari 2014, Cusan & Fazzo t. Italië, Appl. nr. 77/07.

​Feiten

Anna en Léon zijn beiden van Italiaanse nationaliteit en respectievelijk in 1964 en 1958 geboren. Ze zijn gehuwd en wonen te Milaan. Op 6 april 1999 kregen zij hun eerste dochter. Léon vroeg als vader dat zijn dochter in het Italiaans burgerlijk register zou worden opgenomen onder de familienaam van haar moeder. Zijn verzoek werd afgewezen en het kind kreeg de naam van de vader toegewezen.

Het koppel ging in beroep tegen deze beslissing omdat zij vaststelden dat er geen enkele rechtsregel in het Italiaans recht verhinderde dat de dochter de familienaam van haar moeder zou overnemen.

Het hof wees dit beroep af. Het hof stelde dat alle getrouwde vrouwen de achternaam van hun echtgenoot overnamen en besloot daaruit dat de kinderen enkel onder de gedeelde achternaam konden worden geregistreerd. Anna en Léon gingen in cassatie. Het Hof van Cassatie stelde dat de regeling omtrent het doorgeven van de achternaam van de vader aan de erkende kinderen een tegenstrijdigheid vormde met de grondwet en beval de schorsing van de procedure evenals het doorzenden van de zaak naar het Grondwettelijk Hof. In 2006 verwierp het Grondwettelijk Hof deze vraag. Het Hof van Cassatie nam nota van de beslissing van het Grondwettelijk Hof en verwierp het beroep. In 2011 verzochten Anna en Léon bij de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken toestemming om de achternaam van moeder toe te voegen aan de achternamen van de kinderen, geboren uit hun huwelijk. Bij een decreet stond de Milanese prefect de ouders in 2012 toe de achternamen van hun kinderen te veranderen en dus die van de moeder er eveneens aan toe te voegen.

Klachten

De ouders dienden in 2006 klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en baseerden zich op artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), recht op eerbiediging van het privé-leven, samen gelezen met artikel 14 EVRM verbod op discriminatie. Het Hof stelde dat het mogelijk was dat de regel van het doorgeven van de achternaam van de vader aan de erkende kinderen misschien wel nodig was in de praktijk en niet noodzakelijk tegenstrijdig is met het EVRM, maar het feit dat er van deze regel niet kan worden afgeweken resulteerde in een discriminatie tegenover vrouwen.

Het Hof beslist bijgevolg tot een schending van artikel 14, juncto artikel 8.

Bronnen:

  • EHRM 7 januari 2014, Cusan & Fazzo t. Italië, Appl. nr. 77/07.
  • GALLALA, I., CASIER I., COLETTE, M., RIGO, B., WILLEMS, A., “Rechtspraak in kort bestek van het EHRM. Jan.-febr. 2014, Tijdschrift voor Strafrecht (T. Strafr.) 2014, afl. 1, 150-151.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be