Ondertoezichtstelling van een ongeboren kind - artikel 3 IVRK - Nederland
Rechtbank Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, Rechtspraak.nl,nr. 200.212.969/01


In deze zaak had de Nederlandse kinderrechter een tweejarig kind onder toezicht gesteld. Voorts had de rechter een machtiging verleend tot uithuisplaatsing van de minderjarige in een voorziening van de pleegzorg. Het kind werd geplaatst bij pleegouders. Een beslissing die genomen werd eind november 2016 en bekrachtigd begin 2017.  Dit omwille van de persoonlijke problematiek van de moeder, huiselijk geweld en het bij herhaalde malen vastlopen van de hulpverlening en het zorgelijk gedrag dat de minderjarige vertoonde.

De moeder was ondertussen zwanger van haar tweede kindje, en wou met de vader gaan samenwonen. Gezien haar problematiek besloot de rechter ook het ongeboren kind onder toezicht te stellen. Met ingang van 16 februari 2017 tot 16 augustus 2017 respectievelijk tot 16 februari 2018.

De moeder verzocht het hof de bestreden beschikking te vernietigen en het verzoek tot ondertoezichtstelling van het minderjarig kind en het ongeboren kind en het verzoek tot uithuisplaatsing van de minderjarige af te wijzen, althans het verzoek tot uithuisplaatsing toe te wijzen tot de dag dat het hof een beschikking in deze zaak zou geven.

Bij de beoordeling van de in het geding zijnde maatregel van ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing diende het hof uit te gaan van de actuele situatie en diende het belang van de minderjarige tot uitgangspunt te worden genomen mede gelet op artikel 3 IVRK.

In hoger beroep bleek dat er twee onderzoeken zijn opgestart. Het hof was van oordeel dat eerst de uitkomsten van deze onderzoeken bekend dienen te zijn, voordat de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de minderjarige eventueel kunnen beƫindigd worden.

Het hof was van oordeel dat een ondertoezichtstelling van het ongeboren kind eveneens noodzakelijk was. Het hof was met de kinderrechter van oordeel dat de situatie van het ongeboren kind niet losgekoppeld kan worden van de ontwikkelingen rondom de minderjarige en de moeder.

Het hof bekrachtigde de beslissing van de kinderrechter.

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be