Euthanasie voor minderjarigen
Rechtspraak 24/04/2014

Wet van 28 februari 2014, tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, BS 12 maart 2014, 21053

​België is het eerste land geworden waar euthanasie voor minderjarigen mogelijk is. In tegenstelling tot bij meerderjarigen zullen kinderen echter niet om euthanasie kunnen vragen in geval van zware psychische problemen.

Een jeugdpsychiater of psycholoog gaat wel moeten nagaan of het kind wilsbekwaam is en in staat om de gevolgen van zijn verzoek in te schatten.

Bovendien is er ook nog altijd de toestemming nodig van de ouder of de wettelijke vertegenwoordigers van het kind.

“Art. 2. In artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in § 1, eerste lid, wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt :
"- de patiënt een handelingsbekwame meerderjarige, of een handelingsbekwame ontvoogde minderjarige, of nog een oordeelsbekwame minderjarige is en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;";
b) in § 1, eerste lid, in het derde streepje, worden tussen het woord "de" en het woord "patiënt" de woorden "meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd;
c) paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende :
"- de minderjarige patiënt die oordeelsbekwaam is, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat binnen afzienbare termijn het overlijden tot gevolg heeft, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;";
d) paragraaf 2 wordt aangevuld met een 7°, luidende :
"7° indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, bovendien een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging.

De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk.

De behandelende arts brengt de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van deze raadpleging.

Tijdens een onderhoud met de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige bezorgt de behandelende arts hen alle in § 2, 1°, bedoelde informatie, en vergewist hij zich ervan dat zij hun akkoord geven betreffende het verzoek van de minderjarige patiënt.";

e) in de inleidende zin van § 3 worden tussen het woord "de" en het woord "patiënt" de woorden "meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd;
f) in § 4, wordt de zin "Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld" vervangen door wat volgt:
"Het verzoek van de patiënt, alsook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers indien de patiënt minderjarig is, worden op schrift gesteld.";
g) een § 4/1 wordt ingevoegd, luidende :
" § 4/1. Nadat de arts het verzoek van de patiënt heeft behandeld, wordt aan de betrokkenen de mogelijkheid van psychologische bijstand geboden.".

Art. 3. Artikel 7, vierde lid, 1°, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden "en, met betrekking tot de minderjarige patiënt, of hij ontvoogd was.".
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt”.

Bronnen:

  • Wet van 28 februari 2014, tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, BS 12 maart 2014, 21053.
  • www.kinderrechtencoalitie.be

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be