Enkele wets- en decreetswijzigingen: bijstandspersoon minderjarige - adoptieprocedures - kinderbijslag
Rechtspraak 01/05/2012

Besluit 20 april 2012, Belgisch Staatsblad 25 mei 2012, tweede editie, p. 30259.

​Bijstandspersoon minderjarige

Op 20 april 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit betreffende de bijstandspersoon goed.

Dit besluit regelt specifiek de bijstand wanneer de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen en de minderjarige en zijn ouders (of opvoedingsverantwoordelijken) tegenstrijdige belangen hebben. In die gevallen kan de directeur van een jeugdhulpvoorziening die betrokken is bij de jeugdhulpverlening (ongeacht of die voorziening op dat moment jeugdhulp verstrekt aan die minderjarige) één persoon aanwijzen om de minderjarige bij te staan. Die persoon moet voldoen aan de voorwaarden van het decreet (gebonden zijn door beroepsgeheim of personeelslid van de onderwijsinstelling zijn).Vooraf dient overleg gepleegd te worden met de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken van de minderjarige; ten minste 2 jeugdhulpverleners die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan de minderjarige; de aan te wijzen persoon en de minderjarige, rekening houdend met diens mogelijkheden. Het besluit treedt in werking op 1 juni 2012. Bedoeling is dat ook een modelattest voor de aanstelling van een bijstandspersoon wordt gepubliceerd als bijlage bij het besluit.

Het TJK-ezine zal hierover uitvoeriger toelichten zodra het betreffend modelattest wordt verspreid.

Andere artikels over het decreet rechtspositie minderjarige en bijstandspersoon in de jeugdhulp: zie www.jeugdrecht.be. 

Zie ook de bijdragen op de studiedag in december 2012 op www.steunpuntjeugdhulp.be, bij thema decreet rechtspositie, gezocht bijstandspersoon

Bron: BVR 20 april 2012, Belgisch Staatsblad 25 mei 2012, tweede editie, p. 30259.

Regularisatie adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd

De Wet van 11 april 2012 tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben, maakt in uitzonderlijke gevallen de regularisatie mogelijk van adoptieprocedures die niet in aanmerking komen voor erkenning van buitenlandse beslissingen, maar die zonder ontduiken van de wet tot stand zijn gekomen.

De regularisatie is uitsluitend mogelijk op zeer strenge voorwaarden en als het hoger belang van het kind zulks verantwoordt. De mogelijkheid tot regularisatie zal beperkt blijven tot intrafamiliale adopties of adopties van kinderen die voorafgaand aan het adoptieproject reeds goed gekend zijn.

De federale centrale autoriteit kan dan de adoptanten de toestemming geven om de voorbereiding op de adoptie te volgen en een vonnis geschiktheid tot adopteren te verkrijgen. Vervolgens kan zij zich uitspreken over de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing die voorafgaandelijk werd verkregen door de adoptanten.

Bron: 

Kinderbijslag

Jongeren, die ingeschreven zijn als werkzoekende en een beroepsinschakelingstijd doormaken gedurende een periode van 1 jaar, kunnen gedurende deze tijd nog aanspraak maken op kinderbijslag.

Deze aanpassing werd doorgevoerd met het Koninklijk Besluit van 29 maart 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1982 tot uitvoering van art. 62, §5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en Koninklijk Besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2012.

Bron:


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be