ECSR- inclusief onderwijs -klacht voor M-decreet – Vlaanderen zet te weinig middelen in – schending -artikel 15 en 17 ESH – geen juridische gevolgen
ECSR, 16 oktober 2017, Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v. Belgium, No. 109/2014.

 

In 2014 diende de internationale organisatie Validity (het vroegere Mental Disability Advocaty Centre)  samen met Grip (Gelijke Rechten voor iedere Persoon met een handicap) een klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten vóór de invoering van het M-decreet. Er zijn in Vlaanderen teveel drempels voor mensen die hun kind inclusief onderwijs willen laten volgen, en de overheid maakt onvoldoende werk van het recht op inclusief onderwijs.

Er is dus sprake van discriminatie en tegenwerking. Het Europees Comité stelt dat Vlaanderen te weinig middelen inzet en wijst de Vlaamse overheid terecht op volgende punten. Er worden nog steeds te veel leerlingen met een verstandelijke handicap doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Inclusief onderwijs wordt sterk beperkt door het gebrek aan aangepaste schoolgebouwen, tekort in persoonlijke assistentie en weigering tot inschrijving van de scholen. Er is te weinig verweer tegen de weigering van een leerling met een verstandelijke handicap in een gewone school.

De Vlaamse overheid schendt daarmee artikel 15 (het recht van personen met een handicap op zelfstandigheid, maatschappelijke integratie en deelname aan het maatschappelijke leven) en artikel 17 (het recht van kinderen en adolescenten met een handicap op sociale, juridische en economische bescherming )van het Europees Sociaal Handvest.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten controleert de verbintenissen van de Staten op sociaal gebied. Het Comité telt 15 onafhankelijke  en onpartijdige leden die door het Comité van Ministers van de Raad van Europa werden verkozen. De Staten die partij zijn leggen aan dit Comité jaarlijks een verslag voor waarin ze aangeven op welke manier ze in rechte en in feite uitvoering geven aan het Europees Sociaal Handvest. Bij de herziening van het Sociaal Handvest werd een collectieve klachtenprocedure ingevoerd. Deze procedure biedt vakbonden, werkgeversorganisaties en bepaalde niet –gouvernementele organisaties die van oordeel zijn dat een in het Handvest gewaarborgd recht niet wordt geëerbiedigd, de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.

Bronnen


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be