Dossier P.0167, verkrachting en aanranding minderjarigen
Rechtspraak 01/03/2016

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, 21 januari 2016, AN3798.2064-12, nr. 20106 – 2012, onuitg.

​X werd beticht van in het buitenland, namelijk,  Cambodja en de Filippijnen volgende misdaden te hebben begaan: verkrachting met behulp van geweld op kinderen, die geen volle twee jaar oud waren. Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud, waarvan X de adoptieouder was. Op verschillende data, niet nader te identificeren minderjarigen, beeldmateriaal van deze kinderen te hebben tentoongesteld, verkocht, verhuurd, verspreid, uitgezonden of overhandigd met het oog op de handel of de verspreiding ervan.

Verzoek tot heropening van de debatten ingevolge panorama uitzending

X verzocht via zijn raadsman tot heropening van de debatten om vast te stellen dat zijn recht op een eerlijk proces ingevolge de Panorama uitzending van 17 januari 2016 werd geschonden en bijgevolg de strafvordering onontvankelijk te verklaren. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde dat X ruimschoots de mogelijkheid had om zijn verdediging te voeren voor de rechtbank en daarbij uitgebreide conclusies neerlegde. De televisiereportage van Panorama getiteld “P.0167” beïnvloedt het oordeel van de rechtbank niet. De rechtbank houdt in het beraad enkel rekening met de  inhoud van het strafdossier en de ter zitting en in conclusies aangebrachte elementen.

Melding van het FBI

Het strafonderzoek ving aan met een melding vanwege het FBI, dat een persoon die gebruik maakte van de nepnaam “P.0617” meer dan 2000 beelden en video’s van kinderpornografische aard via het netwerk Gigatribe ter beschikking stelde. De Belgische autoriteiten werden tevens in het bezit gesteld van het IP-adres van de computer die door “P.0617” gebruikt werd. Op basis van deze elementen werd verder onderzoek gevoerd en het IP-adres bleek te zijn afgeleverd aan het adres waar de exploitatiezetel van de firma voor vermogensbeheer van beklaagde X gevestigd is. Bij huiszoekingen bleek de totale hoeveelheid kinderpornografisch materiaal ongeveer 700 gigabyte te bedragen.

In Cambodja bouwde X samen met een vriend een huis. Om de zes à acht weken ging hij daarheen met zijn echtgenote, bij hun vier Cambodjaanse pleegkinderen. Hij maakte misbruik van zijn zeer jonge pleegkinderen. In de Filipijnen zette hij een grootmoeder aan om haar kleinkinderen te misbruiken voor de camera.

X werd gedreven door de honger om zijn eigen seksuele fantasieën te bevredigen, hij stond totaal niet stil bij het feit dat achter elke foto en elk filmpje een werkelijk bestaand en vaak zeer jong en weerloos kind schuilging, aan wie ongekend en ontoelaatbaar leed berokkend werd.

Geen lichamelijk contact is vereist voor aanranding van de eerbaarheid

Voor het bestaan van aanranding van de eerbaarheid is geen lichamelijk contact vereist. Ook het ontdoen van een luier of het verschuiven van een luier waardoor de intieme delen worden ontbloot, moet als aanranding van de eerbaarheid beschouwd worden indien aan de overige constitutieve bestanddelen voldaan is.

De verwijzing in  de besluiten door de verdediging naar een arrest van het Hof van Cassatie van 31 maart 2015 is niet ter zake dienend. Het Hof oordeelde in dit arrest dat het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt aangewend, geen aanranding van de eerbaarheid uitmaakt. Het Hof sprak zich hier derhalve uit over het zogenaamde “passief voyeurisme”.

De handelingen van X richten zich veel verder dan passief voyeurisme ten aanzien van een onwetend persoon en in deze werd wel degelijk voldaan aan de constitutieve bestanddelen van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

X ging gedurende jaren ongestoord zijn gang, had talrijke contacten met gelijkgezinden en bleek in staat een perfect dubbelleven uit te bouwen, wat ten overvloede geïllustreerd wordt door giften aan artistieke of filantropische projecten met als markant voorbeeld, de sponsoring van de verhoorkamer van de politie van Antwerpen bestemd voor minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven.

Strafmaat

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen vond een strenge en effectieve bestraffing in het licht van de gegevens van het strafdossier gepast, zowel in het licht van de repressieve doelstelling van de straf als ter preventie nu hierdoor meer waarborgen worden geboden dat X niet zou hervallen.

Bij de bepaling van de strafmaat hield de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de bijzondere omvang, de jeugdige leeftijd van de slachtoffers, de machtspositie van X ten aanzien van hen bekleedde, de duur, de persoonlijkheid van de X en zijn blanco strafrechtelijk verleden.

X werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar, ontzetting uit zijn burgerlijke rechten voor 20 jaar. Hij werd ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van vijftien jaar. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding.

Beroep tegen het vonnis

X tekende beroep aan tegen dit vonnis. Er is nog geen uitspraak in de zaak.  Sinds de wet van 1 februari 2016  tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft, is naast de aanranding van de eerbaarheid en het verspreiden van naaktbeelden ook voyeurisme strafbaar.       

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, 21 januari 2016, AN3798.2064-12, nr. 20106 – 2012, onuitg.
  • Hof van beroep Bergen 6 januari 2016, rolnr. 2015/h/330
  • Hof van Cassatie 31 maart 2015, P.14.0293.N
  • Wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft, BS 19 februari 2016, 13126.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be