De familierechtbank - General Comments van het VN-kinderrechtencomité vereenvoudiging procedure verlenging termijn geschiktheid om te adopteren
Rechtspraak 17/06/2013

​1.SENAATSCOMMISSIE JUSTITIE KEURT FAMILIERECHTBANK GOED

Ieder gerechtelijk arrondissement krijgt in de toekomst een familierechtbank. Die is bevoegd voor alle geschillen binnen het gezin, behalve de strafrechtelijke. Dit heeft de Senaatscommissie Justitie beslist begin juni 2013. Men hoopt de oprichting van de familierechtbank nog voor de zomer door de plenaire Kamer gestemd te krijgen.

HUIDIGE TOESTAND EN TOEKOMSTIGE TOESTAND

Nu worden familiezaken, zoals bv. een echtscheiding, behandeld door soms vijf rechters. In de toekomst nog maar door één rechter.  Iedere familie krijgt ook 1 dossier. Minderjarigen zullen ook gehoord moeten worden.

De familierechtbank wordt in de toekomst bv. bevoegd voor: huwelijksbeletsels, echtscheiding, afstammingsgeschillen, dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, het ouderlijk gezag over en de verblijfsregeling van de minderjarige kinderen, het omgangsrecht, geschillen over de uitbetaling van de kinderbijslag, adoptie, vereffening en verdeling van de goederen, internationale parentale ontvoeringen, testamenten, enz.

De zittingen zullen in het belang van het kind achter gesloten deuren dienen plaats te vinden.

INTRAFAMILIAAL GEWELD

De Senaat veranderde nog een en ander aan het ontwerp-Becq. De familierechtbank zal ook gewelddadige partners uit de echtelijke woning kunnen zetten. Nu is de vrederechter daarvoor nog bevoegd. De vrederechters worden bevoegd voor geschillen tot 2.500 €. In het ontwerp-Becq was dat nog 3.000 €.

PROEFPROJECT

Ondertussen zit de Brusselse rechtbank van eerste aanleg niet stil. Deze heeft sinds enkele maanden, aan Franstalige kant, een familierechtbank georganiseerd, waarbij één en dezelfde rechter het hele dossier van een familie volgt. Het systeem werkt voorlopig aan Franstalige zijde, maar start in september ook aan Nederlandstalige zijde.

INWERKINGTREDING

Deze wet zal op 1 september 2014 in werking treden.

Bronnen:

2. GENERAL COMMENTS VAN HET VN-KINDERRECHTENCOMITÉ

Het VN-Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments uitgebracht, over het recht op goede gezondheidszorg (art. 24 VRK), het recht op vrijetijdsbesteding (art. 31 VRK), over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om rechten van kinderen en jongeren te respecteren, en over het belang van het kind (art. 3 VRK).

Het General Comment nr. 14 gaat over het belang van het kind bij alle maatregelen betreffende kinderen.

Het General Comment nr. 15 over het recht op gezondheidszorg gaat in op de relevante onderdelen van art. 24 VRK, uitgezonderd de traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen. Het Comité benadrukt het belang van betrokkenheid van overheden en de beschikbaarheid van financiële middelen waarmee sterfte, ziekte en handicaps kunnen worden voorkomen. Ook wordt benadrukt dat kinderen over de beschikbare mogelijkheden moeten worden geïnformeerd op een wijze passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. 

General Comment nr. 16 is een bijzonder document omdat het Verdrag geen verplichting voor het bedrijfsleven kent om rechten van kinderen te respecteren, beschermen en na te leven. Het Comité ziet ook een rol voor het bedrijfsleven om kinderen te respecteren, binnen de door de staat gestelde kaders en regelgeving.

In General Comment nr. 17 wordt het recht op vrije tijd benadrukt. De staten investeren nog te weinig in de kinderrechten uit art. 31 VRK. Bij het vrij kunnen spelen en de deelname aan artistieke activiteiten gaat het om de ontwikkeling van het kind, welzijn en gezondheid, om het stimuleren van de creativiteit en over de voorbereiding op deelname aan de samenleving.

Bronnen:

3.VEREENVOUDIGING PROCEDURE VERLENGING TERMIJN GESCHIKTHEID OM TE ADOPTEREN

Adoptanten hoeven niet noodzakelijk meer voor de rechter te verschijnen om hun geschiktheidsvonnis voor interlandelijke adoptie te laten verlengen. Als hun toestand geen wijzigingen heeft ondergaan die hun geschiktheid om te adopteren kunnen beïnvloeden, zal de rechter het geschiktheidsvonnis automatisch verlengen. Het is pas wanneer hun nieuwe toestand invloed kan hebben op hun geschiktheid, dat ze nog voor de rechtbank moeten komen.

Deze wet trad in werking op 6 juni 2013.

Bron:

  • Wet van 14 april 2013 tot wijziging van de art. 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren, Belgisch Staatsblad 27 mei 2013, p. 33973.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be