Beroepsgeheim en hulpverlening

Johan Put
Die Keure
9789059589896
2005
Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening.

Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op art. 458 van het Strafwetboek.
Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ...
Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het contextueel werken met cliënten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten.

Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld.

Inhoudstafel:

 • Inleiding
 • Hfstk. 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg
 • 1. Professionalisering van de hulpverlening -
 • 2. Verdwijnen van het colloque singulier -
 • 3. Emancipatie van de cliënt -
 • 4. Dossiervorming en informatisering
 • Hfstk. 2. Geheim, beroepsgeheim en privacy
 • 1. Geheim en beroepsgeheim -
 • 2. Beroepsgeheim en privacy
 • Hfstk. 3. De strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht van art. 458 Sw.
 • 1. Finaliteit van art. 458 Sw. -
 • 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim -
 • 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. -
 • 4. Beroepsgeheim en discretieplicht -
 • 5. Schending van het beroepsgeheim -
 • 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven
 • Hfstk. 4. Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht
 • 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen -
 • 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen -
 • 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. -
 • 4. Beschikking over het beroepsgeheim
 • Hfstk. 5. Beroepsgeheim, toegang tot hulpverleningsdossiers en aanverwante problemen
 • 1. Algemene situering van het recht op toegang -
 • 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang
 • Hfstk. 6. Gedeeld beroepsgeheim en gezamenlijk beroepsgeheim
 • 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim -
 • 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim -
 • 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes -
 • 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening -
 • 5. Conclusie

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be