Betere bescherming van kinderen tegen cyberlokkers
Rechtspraak 24/05/2014

Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers

Wet van 10 april 2014 betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard

​De cyberlokker kan zijn prooi manipuleren met het oog op seksuele agressie, exhibitionisme, kinderpornografie of proxetisme, maar eveneens met het oog op een ontvoering, fysieke agressie, aanzetten tot haat, terroristische rekrutering, sektarische rekrutering, misbruik van persoonlijke gegevens. Om die reden moest kinderlokkerij op het internet of cyberlokkerij met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf een inbreuk op het Strafwetboek zijn, ongeacht de misdaad of misdrijf dat de cyberlokker voor ogen heeft. De wetgever voegt het misdrijf toe aan het Strafwetboek om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico’s van internetgebruik.

Beide wetten hieronder vermeld, die in werking treden op 10 mei 2014 zijn vooral een aanpassing aan het internettijdperk waar kindermisbruik vaak online begint met chatgesprekken waarbij cyberlokkers proberen in contact te komen met minderjarigen, of om hun vertrouwen te winnen.

WET VAN 10 APRIL 2014 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN TEGEN BENADERING MET ALS OOGMERK HET PLEGEN VAN STRAFBARE FEITEN VAN SEKSUELE AARD

Art. 377ter. In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt de minimumstraf van de bij die artikelen bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer de misdaad of het wanbedrijf is gepleegd ten aanzien van een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar en deze misdaad of dit wanbedrijf is voorafgegaan door een benadering van deze minderjarige vanwege de dader met het oogmerk op een later tijdstip de in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel bepaalde feiten te plegen.

In de gevallen bedoeld in artikel 377, vierde tot zesde lid, wordt de verhoging van de minimumstraf bepaald in het eerste lid beperkt in die mate dat deze, toegepast samen met de verhoging van de straffen bepaald in artikel 377bis, niet hoger komt te liggen dan de bepaalde maximumstraf.".

"Art. 377quater. De meerderjarige die door middel van de informatie- en communicatietechnologie aan een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar een voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk een misdrijf te plegen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar.".

Bron: 

  • Belgisch Staatsblad 30 april 2014, 35484


WET VAN 10 APRIL 2014 TOT WIJZIGING VAN HET STRAFWETBOEK TENEINDE KINDEREN TE BESCHERMEN TEGEN CYBERLOKKERS


Art. 3. In afdeling VIII, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 433bis/1 ingevoegd, luidende:

"Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar wordt gestraft de meerderjarige die door middel van informatie- en communicatietechnologieën communiceert met een kennelijk of vermoedelijk minderjarige om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf jegens hem te vergemakkelijken :
1° indien hij zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft verzwegen of hierover heeft gelogen;
2° indien hij de nadruk heeft gelegd op de in acht te nemen discretie over hun gesprekken;
3° indien hij enig geschenk of voordeel heeft aangeboden of voorgespiegeld;
4° indien hij enige andere list heeft aangewend.".
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

Bronnen:

  • Belgisch Staatsblad 30 april 2014, 35486
  • Legal world, Laure Lemmens
  • P. Van Leemputten, “Strengere straffen voor online kinderlokkers”, Knack 19 maart 2014.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be