Actuele wetgeving schijnerkenning van kinderen - adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen

​Schijnerkenning van kinderen

In uitvoering van het regeerakkoord, breidt deze wet de ingezette strijd tegen de “schijnhuwelijken” en “schijnwettelijke samenwoningen” uit naar de “frauduleuze erkenningen”. Deze wet wijzigt daarvoor het BW, het Ger. W., de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek. In het BW wordt de territoriale bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand ter zake beperkt en wordt de bevoegdheid van de notaris om een akte van erkenning op te maken afgeschaft. Een tweede maatregel biedt de ambtenaar van de burgerlijke stand de mogelijkheid om het akteren van een vermoedelijk frauduleuze erkenning uit te stellen en te weigeren. Daartoe wordt eerst de frauduleuze erkenning gedefinieerd. Daarnaast krijgt het Openbaar Ministerie een vorderingsrecht om dergelijke erkenningen te laten nietig verklaren.


In de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt het doen van frauduleuze erkenningen strafbaar gesteld, de strafbepalingen aangepast en krijgt de strafrechter ook hier, net als bij het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning, de mogelijkheid om de nietigverklaring van de erkenning uit te spreken wanneer hij een persoon veroordeelt wegens frauduleuze erkenning. Deze procedure laat toe om de nietigverklaring te versnellen en vermijdt dat een extra procedure achteraf moet worden ingezet. De gevangenisstraffen en de boetes zijn dezelfde als deze bij schijnhuwelijken of schijnwettelijke samenwoningen.


Het Consulair Wetboek werd aangepast om een regeling inzake de territoriale bevoegdheid van de consulaire beroepsposten uit te werken waarbij de inschrijving in de registers een belangrijk element is. Het hoofd van een consulaire beroepspost kan voortaan enkel nog een kind erkend worden indien de erkenner Belg is en zijn woonplaats heeft binnen het consulair ressort. Tenslotte regelt de wet ook de territoriale bevoegdheid van de procureur des Konings voor de erkenningen gedaan voor het hoofd van een consulaire beroepspost.
Deze wet treedt in werking ten laatste op 1 april 2018. Tevens zijn er overgangsbepalingen. De wet is van toepassing op erkenningen waarvan de aangifte wordt gedaan na de inwerkingtreding van deze wet en op de nieuwe vorderingen tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap die in eerste aanleg worden ingediend na de inwerkingtreding van de wet.


Bron

 

  • Wet van 19 september 2017 tot wijziging van het BW, het Ger. W., de wet van 15 december 1989 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulaire Wetboek met het oog op de strijd tegen frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning, BS 4 oktober 2017, 90012.

Toekennningsvoorwaarden adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen

Het bedrag van adoptie-uitkering steeg van 340,52 euro naar 346,31. De adoptie-uitkering bedraagt per week nu 475,41 euro. Dit in het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018. De adoptie-uitkering wordt in één keer betaald door het ziekenfonds en uiteindelijk binnen de maand na het adoptieverlof.
De zelfstandige die een kind adopteert, heeft recht op een vergoede rustperiode. Hij kan adoptieverlof nemen. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet hij onder andere elke beroepsactiviteit stopzetten tijdens het adoptieverlof, het kind moet officieel ingeschreven zijn (hoofdverblijfplaats van de adoptant), en hij moet een wachttijd van zes maanden doorlopen.


Het bedrag van de adoptie-uitkering wordt vastgesteld in functie van een periode van maximum zes weken, als het kind bij het begin van deze periode de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum vier weken als het kind zich bevindt tussen de leeftijd van drie tot acht jaar. Die maxima verdubbelen bij de adoptie van een kind met een zware handicap of een ernstige aandoening. Tijdens het adoptieverlof krijgen de zelfstandigen een forfaitaire adoptie-uitkering per week adoptieverlof.


Dit besluit trad in werking op 1 september 2017.


Bron

 

  • KB van 5 september 2017 tot wijziging van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 15 september 2017, 84454.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be