Aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen die contracteren

J. Forier, I. Samoy, S. Stijns
die Keure/la Charte
9789048636341
2019

Dat minderjarigen zich als consument in het rechtsverkeer begeven en zelf en zelfstandig overeenkomsten sluiten, is reeds lange tijd geen uitzonderlijk fenomeen meer. Dit fenomeen wordt in het huidige tijdperk gestimuleerd door de aanwezigheid van het internet, smartphones en computers, die de minderjarige een eenvoudig platform bieden om te contracteren. Op zich niet problematisch, was het niet dat minderjarigen in de regel de vereiste handelingsbekwaamheid missen om een geldige overeenkomst te sluiten. Op het ogenblik dat de minderjarige toch tot contractsluiting overgaat en hierbij schade veroorzaakt bij zijn medecontractant, rijzen er verschillende juridische vraagstukken, zich bevindend op het snijpunt van het aansprakelijkheids- en familierecht. Eén van deze vraagstukken betreft de aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door de contracterende minderjarige. Die schade kan te wijten zijn aan de vernietiging van de overeenkomst, maar kan eveneens het gevolg zijn van de contractuele wanprestatie of precontractuele fout die de minderjarige beging.

De medecontractant van de minderjarige dient op zoek te gaan naar een manier om de geleden schade te vergoeden en kan daarbij de ouders in het vizier nemen. Dit werk onderzoekt in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van de ouders in het vizier komen en zij desgevallend gehouden zijn tot vergoeding van de schade veroorzaakt door hun contracterende minderjarige kinderen. Daarbij komen vraagstukken uit het aansprakelijkheids- en familierecht aan bod en worden de resultaten geëvalueerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief met het Nederlandse en Franse recht. Het onderzoek is een masterscriptie geschreven tijdens het academiejaar 2017-2018 onder promotorschap van prof. dr. I. Samoy

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be