Actuele wetgeving 2017 deel 2
Wetgeving 27/04/2017

​Werkbaar en wendbaar werk

In het kader van werkbaar werk voert deze wet een kader in waarbinnen de werknemers een schikking van hun conventionele verlofdagen zullen kunnen doen aan collega’s die een ernstig ziek kind hebben. De schenking is anoniem en belangeloos.

Artikel 41: “Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder “schenking van verlof” begrepen de mogelijkheid voor een werknemer die over conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan opnemen, om er afstand van te doen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een bijzonder ernstige ziekte of handicap, of dat het slachtoffer is van een bijzonder ongeval en voor wie een voortdurende afwezigheid en volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn”.
Het onderdeel van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk trad in werking op 1 februari 2017.

Bron:

  • Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, 35718.

Prenatale erkenning van een kind kan gebeuren op elk ogenblik van de zwangerschap

Artikel 2: “Artikel 328, §3 BW, vervangen bij de wet van 17 maart 2013 en vernummerd bij de wet van 25 april 2014 wordt aangevuld met de een lid luidende: “De erkenning ten gunste van een verwekt kind kan gebeuren op elk ogenblik van de zwangerschap op basis van een zwangerschapsattest opgesteld door een geneesheer of een vroedvrouw”.

Deze wet strekt ertoe uitdrukkelijk te bepalen dat een niet-gehuwde ouder een kind op elk moment van de zwangerschap prenataal kan erkennen op basis van een door een arts uitgereikt zwangerschapsattest. Aldus wordt een einde gemaakt aan een door sommige gemeenteadministraties opgelegde vereiste waardoor die erkenning pas mogelijk was na een termijn van zes maanden zwangerschap.

Deze wet trad in werking op 1 april 2017.

Bronnen:

  • Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22 maart 2017, 38627.

  • G. VERSCHELDEN, “Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap”, De Juristenkrant, 5 april 2017, 1.

Betere bescherming geesteszieken

Deze wet strekt ertoe geesteszieken beter te beschermen door het aantal te horen personen uit te breiden zodat de vrederechter een vollediger beeld heeft van de situatie. Zo wordt ten aanzien van dichte familie een hoorrecht ingebouwd.

Als de zieke het ouderlijk gezag heeft over een kind, dan wordt ook de andere ouder of diegene aan wie het kind is toevertrouwd, gehoord. Is de zieke zelf minderjarig dan hoort de rechter zijn wettelijke vertegenwoordigers (bv. ouders of voogd).

Om de communicatie te verbeteren wordt de dichte familie eveneens in kennis gesteld van elke genomen (gerechtelijke beslissing) gaande van opname ter observatie tot nazorg.

Deze wet trad in werking op 1 april 2017.

Bron:

  • Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 22 maart 2017, 38627.

Adoptie door homoseksuele partner

De vigerende regels bepaalden dat de vader of de moeder van een kind kon weigeren om in de adoptie van dat kind toe te stemmen, tenzij werd aangetoond: “Dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de redelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht”. 

Deze regel was niet afgestemd op de situatie van homoseksuelen, want zulks betekende dat de wettelijke moeder of vader zich zonder gewettigd motief kon verzetten tegen de adoptie door de homoseksuele partner met wie het ouderschapsproject oorspronkelijk was gepland.
Deze wet trad op 1 april 2017 in werking.

Bron:

  • Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie, BS 22 maart 2017, 38630.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be