Actuele ontwikkelingen wet- en decreetgeving
Rechtspraak 07/10/2016

Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016, 52604.

​Wet van 31 mei 2016 tot verdere uitvoering van de europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf

Deze wet beoogt het verder in overeenstemming brengen van de Belgische wetgeving met de Richtlijn 2011/36/EU inzake mensenhandel. De wet heeft daarnaast ook tot doel om meer coherentie te brengen in de wetgeving betreffende mensenhandel in het licht van de bepalingen inzake seksueel misbruik en uitbuiting van de prostitutie.

Hoewel het Belgisch wettelijk arsenaal inzake mensenhandel, aangevuld in 2013, reeds grotendeels in overeenstemming was met de richtlijn, waren er toch nog enkele lacunes.  Het ging inzonderheid om een aanvulling van de lijst met de verzwarende omstandigheden bedoeld in artikel 433septies van het Strafwetboek om alle in de richtlijn vermelde modi operandi erin op te nemen. Er wordt vanaf nu voorzien in het uitstel van de verjaringstermijn vanaf de leeftijd van achttien jaar in geval van poging tot mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting, net als in een uitbreiding van de extraterritoriale bevoegdheid tot het basismisdrijf van mensenhandel, de poging inbegrepen.
Het tweede luik  van de wet beoogt de verdere omzetting van de Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op de strafbaarstelling van kinderpornografie. De tekst van de strafbaarstelling werd enerzijds in lijn gebracht met deze van de Richtlijn.  De andere aanpassingen hebben betrekking op het live bekijken van op het internet uitgezonden kinderpornografische vertoningen, de bescherming van de identiteit van een minderjarig slachtoffer van uitbuiting van prostitutie of kinderpornografie, de vervaardiging van kinderpornografie, de uitbreiding van het spreekrecht van artikel 458bis van het Strafwetboek van de misdrijven tot ontucht, uitbuiting van prostitutie, kinderpornografie en mensenhandel, alsmede op het uitstel van de verjaringstermijn in geval van kinderpornografie.
Het derde luik, tot slot, geeft een antwoord op de vaststelling van non-conformiteit in de analyse die werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, inzake de overeenstemming van de Belgische wetgeving met de Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en het Kaderbesluit van de Raad van 28  november  2002  tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf.
Deze wet trad in werking op 18 juni 2016.

Bron:

  • Wet van 31 mei 2016 tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, BS 8 juni 2016, 34574.

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp

Het besluit van de Vlaamse Regering op de integrale jeugdhulp bepaalt dat onder de "integrale jeugdhulp" de jeugdhulpverlening valt die wordt aangeboden door de centra voor leerlingenbegeleiding. Die omschrijving werd vanaf 1 september 2016 uitgebreid zodat de internaten met permanente openstelling en het tehuis van het gemeenschapsonderwijs erin opgenomen worden.

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp, BS 1 juli 2016, 40189.

Decreet betreffende het onderwijs XXVI

Er zijn met dit decreet betreffende het onderwijs XXVI een tweetal doelstellingen, enerzijds een aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten, anderzijds een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in zijn meest ruime zin. Het gaat hier om vereenvoudigen in de ruime zin van het woord: verminderen van administratie, verbetering van juridische teksten, ruimere autonomie voor scholen, centra en instellingen.

Bron:

  • Decreet van 17 juni 2016 betreffende het onderwijs, BS 10 augustus 2016, 48367.

Wet betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap

Wie kinderen of andere personen ten laste heeft, beschikt over een verhoging van de belastingvrije som. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders deze verhoging verdelen mits zij gezamenlijk het ouderlijke gezag over hun gemeenschappelijke kinderen uitoefenen. In de praktijk werd de verhoging beperkt tot één van de ouders wanneer het kind ten laste de meerderjarigheid bereikte. Hierdoor bleef één van de ouders verstoken van de verhoging van de belastingvrije som, dit in tegenstelling tot belastingplichtigen die niet geopteerd hadden voor het fiscale co-ouderschap, of nog een samenlevend koppel vormden. Om dit probleem te verhelpen vervangt deze wet het criterium van de minderjarigheid door het criterium van het gezamenlijk onderhoud.

Deze wet is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2017.

Bron:

  • Wet van 3 augustus 2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap, BS 11 augustus 2016, 50969.

Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Dit decreet wijzigt het decreet van 20 januari 2012 houdende vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De aanpassingen betreffen voornamelijk de erkenningscriteria voor de op basis van decreet te subsidiëren verenigingen. Deze aanpassingen dringen zich op de ervaringen met de implementatie van het decreet van 2012.

Bron:

  •  Decreet van 24 juni 2016 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd – en kinderrechtenbeleid, BS 16 augustus 2016, 52201.

Mozaïekdecreet – decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

Dit decreet brengt in decreten betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) een aantal noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen aan. Naast wetgevingstechnische aanpassingen regelt dit decreet ook een aantal inhoudelijke aspecten waar een aangepaste regelgeving zich opdrong, onder meer als gevolg van de zesde staatshervorming.

Dit decreet trad op 29 augustus 2016 in werking.

Bron:

  • Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016, 52604.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be