​​​​​​

 

 

https://www.kennisplein.be/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=93<div class="ExternalClassA3D07F2FE53A40F6A187CCEA91C7ED02"><p>Vanaf 1 april 2015 is het modulair kwartaal beschikbaar in Binc en kan je de benutting in Binc invoeren. De Excel-sheets ('het modulair kwartaal') en de kwartaalstaten worden met ingang van 1 januari 2015 niet meer gebruikt.<br>We geven hierbij een overzicht:</p><h2>Modules contextbegeleiding (i.f.v. autonoom wonen)</h2><p>Er zijn verschillende typemodules contextbegeleiding waarvoor dezelfde afspraken rond het registreren van benutting gelden:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering</li><li>Contextbegeleiding laagintensief</li><li>Contextbegeleiding breedsporig </li><li>Contextbegeleiding kortdurend intensief </li><li>Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen </li><li>Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) </li><li>Contextbegeleiding in functie van crisis (crisishulp aan huis) </li><li>Crisisbegeleiding (op verwijzing van crisismeldpunt) </li><li>Crisisinterventie (op verwijzing van crisismeldpunt)</li></ul><p><em>Kortdurende Handelingsgerichte Diagnostiek</em>, <em>Behandeling met geïntegreerde diagnostiek</em> en <em>Begeleiding voor pleeggezinnen</em> moeten niet op deze manier geregistreerd worden.</p><p><strong>> </strong><strong>Welke contextcontacten registreren in Binc?</strong></p><p>We omschrijven contextcontacten als 'alle aan hulpverlenings-doelstellingen gekoppelde begeleidingscontacten met de jongere en zijn ruime context'.</p><p>Voor de registratie in Binc maken we geen onderscheid meer tussen de minimaal te registreren contacten en de optioneel te registreren contacten. Deze kunnen beiden geregistreerd worden indien ze voldoen aan volgende uitgangspunten:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li><p>De contextcontacten zijn gekoppeld aan hulpverleningsdoelstellingen van de jongere.</p></li><li><p>Er is een neerslag terug te vinden van het contact in het individuele dossier van de jongere.</p></li><li><p>In deze contacten zitten zowel de individuele begeleidingscontacten met de jongere, contacten met de opvoedingsverantwoordelijken als contacten met de ruimere context. Onder deze ruimere context begrijpen we contacten met belangrijke personen in het netwerk van de jongere of zijn opvoedingsverantwoordelijken: afhankelijk van de hulpverleningsdoelstellingen kan dit sterk variëren. Enkele voorbeelden die hier onder gevat kunnen worden: goede vriend, lief, de buren, een leerkracht, een trainer, contactpersonen uit vrijetijdsbesteding, ... Contacten met ander professioneel hulpverleningsaanbod (ClB, GGZ, OCMW, VDAB, ... ) worden hier niet onder gevat. </p></li><li><p>De contacten kunnen zowel face-to-face, telefonisch als met behulp van nieuwe media gevoerd worden. </p></li><li><p>Contextbegeleiding kan zowel mobiel (in de context) als ambulant (in de organisatie). </p></li><li><p>Eén gesprek rond 2 of meerdere broers/zussen wordt geteld als één contact.</p></li></ul><p><strong>> </strong><strong>Vanaf wanneer, tot wanneer.</strong></p><ul><li><p>Registreren opstartdag: onder opstartdag begrijpen we de eerste effectieve begeleidingsdag van de cliënt. Deze datum wordt tijdens een intake vastgelegd in samenspraak met de cliënt.</p></li><li><p>Registreren tot laatste begeleidingsdag. Ook deze datum wordt in samenspraak met de cliënt vastgelegd.</p></li><li><p>Kennismakingsgesprekken en gesprekken in nazorg: deze belangrijke contextcontacten worden niet geregistreerd in Binc, maar kunnen wel passen in organisatiespecifieke registraties met het oog op het eigen beleid en ter ondersteuning van de kwalitatieve profilering van een organisatie.</p></li></ul><p><strong>> Eenheid van registreren</strong></p><ul><li><p>De begeleidingscontacten van de verschillende typemodules contextbegeleiding (in functie van autonoom wonen) worden geregistreerd in uren. De kleinste registratiemogelijkheid is een kwartier, en wordt in BINC ingegeven als 0,25. Een half uur is 0,5.</p></li></ul><h2>Modules verblijf</h2><p>Er zijn verschillende typemodules die de functie verblijf hebben. Op het vlak van registreren van benutting gelden dezelfde richtlijnen voor de volgende typemodules:</p><ul><li>Verblijf voor minderjarigen</li><li>Kortdurend crisisverblijf</li><li>Kamertraining</li><li>Verblijf in functie van diagnostiek</li><li>Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)</li><li>Verblijf in pleeggezin (ondersteunend, korte duur of lage frequentie)</li></ul><p>Met de registratie van de module verblijf willen we in de eerste plaats zicht krijgen op het aantal nachten dat jongeren in een organisatie aanwezig zijn. De afbakening is dan ook erg statisch: indien een jongere in de organisatie zelf de nacht doorbrengt, of op een activiteit/kamp met overnachting begeleid door de organisatie zelf, dan wordt deze nacht geteld.</p><p>Wanneer de jongere wel nog een beslissing tot verblijf heeft, maar in de feiten in de context overnacht, gehospitaliseerd is, via vrijetijdsbesteding op kamp is, weggelopen is, ... dan worden deze nachten niet geregistreerd in Binc.</p><p>Bij een VIST-time out, waarbij een jongere gedurende een korte periode in een ander OVBJ, OOOC of CIG verblijft, zal de jongere niet uitgeschreven worden in de oorspronkelijke organisatie. Er wordt door de organisatie die de time out aanbiedt wel een Binc-dossier aangemaakt voor deze jongere, waardoor deze organisatie het aantal nachten dat de jongere hier verblijft kan registreren.</p><p>Wanneer een jongere op time out gaat naar een gemeenschapsinstelling of kortdurend opgenomen wordt in de psychiatrie, dan wordt deze jongere niet uitgeschreven in Binc, maar kunnen de nachten niet geregistreerd worden bij de benutting.</p><h2>Module dagbegeleiding in groep</h2><p>Het uitgangspunt voor de registratie van de typemodule dagbegeleiding in groep is de koppeling met doelstellingen gelinkt aan het groepsgerichte aspect van de werking: elke dag waarop een jongere doelgericht gebruik maakt van (een deel van) het groepsgericht aanbod van deze module kan geregistreerd worden.</p><p>De module dagbegeleiding in groep wordt geregistreerd in 'dagen'. Dit betekent dat zowel een avond in de week, een woensdagnamiddag als een vakantiedag geteld kan worden als 1 dag.</p><p>Wanneer een jongere enkel en alleen naar de organisatie komt voor een individueel gesprek dan kan deze tijd geregistreerd worden als contextcontact, maar niet binnen de module dagbegeleiding in groep.</p><p>Net zoals bij de typemodules contextbegeleiding kan de benutting van deze module geregistreerd worden vanaf de opstartdag tot de laatste dag van de dagbegeleiding.</p><h2>Module ondersteunende begeleiding</h2><p>Elke organisatie die deze module aanbiedt heeft reeds een schrijven ontvangen waarin duidelijk beschreven staat op welke manier de benutting van deze module geregistreerd kan worden. Dezelfde richtlijnen hiervan gelden voor het registreren in Binc.</p></div>