​​​​​​

 

 

https://www.kennisplein.be/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=43<div class="ExternalClass74A07F6A7C5C4F00860FFFB2F5DAD612"><p>Vragenlijsten zijn een goed voorbeeld van gegevensuitwisselingen en worden veelvuldig gebruikt, zowel in de hulpverlening als daarbuiten en vaak gaat het om anonieme vragenlijsten. Anonimiseren is echter niet zo evident als men wel eens denkt: enkel naam en voornaam weglaten is meestal niet voldoende om “echte” anonimiteit te bekomen omdat andere informatie in de vragenlijst de identiteit van de betrokkene kan onthullen. Zoals benoemd in de definitie van een persoonsgegeven in de privacywet:</p><p style="text-align:justify;margin-left:40px;"><em>Art 1 §1: Voor de toepassing van deze wet wordt onder “persoonsgegevens” iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna “betrokkene” genoemd [..] </em></p><p>Een belangrijk onderdeel in deze definitie is de term “identificeerbare”. In de praktijk betekent dit dat een vragenlijst die genoeg informatie bevat om iemand te identificeren, ook zonder NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), beschouwd wordt als een verwerking van persoonsgegevens.</p><p style="text-align:justify;">Voorbeelden van “slechte” anonimisering:</p><ul><li>Een vragenlijst waarbij men niet de naam of adres van de betrokkene vraagt, maar wel geslacht, postcode, geboortedatum en nationaliteit: deze laatste vier kenmerken kunnen ruim voldoende zijn om iemand te identificeren.</li><li>Via e-mail worden verslagen doorgestuurd waarbij de naam en voornaam vervangen worden door initialen: de initialen met aanvullende informatie uit het verslag (locatie van de voorziening, naam van begeleider, andere metadata) kunnen leiden tot heridentificatie.</li><li>Via fax een document doorsturen naar de rechtbank uit het dossier van de betrokkenen waarbij naam en voornaam zijn doorgestreept: ook hier geldt dat de aanvullende gegevens (de metadata) die uit het verslag te halen zijn, voldoende kunnen zijn om een persoon te heridentificeren ook al ontbreekt de naam.</li></ul><p>In al deze gevallen dienen we dit dus als verwerkingen van persoonsgegevens te beschouwen en aldus te handelen volgens wat de privacywet ons oplegt, bijvoorbeeld: het versleutelen van de boodschap en er over waken dat enkel de bevoegden de inhoud kunnen zien.</p></div>

Thema's

Alle thema's