Steunpunt ExpertiseNetwerken
SEN is een vzw die kennisbeheer en netwerkvorming rond handicapspecifieke expertise als basisopdracht heeft.
We worden daarvoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​​​​​We richten ons tot iedereen die mensen met een beperking ondersteunt. Ongeacht de sector, zorgcontext of functie waarin je die ondersteuning opneemt. Samen met hen ontwikkelen, delen en verspreiden wij vernieuwende en praktijkgerichte kennis en expertise. Zo dragen we bij aan een kwalitatieve ondersteuning van mensen met een beperking.

Kennis als openbronmodel

Ons uitgangspunt is dat het brede werkveld de inspiratiebron en ontwikkelaar bij uitstek is van handicapspecifieke kennis. Deze schat van informatie en know how is niet altijd tastbaar of beschikbaar voor anderen. Bijvoorbeeld omdat ze geen vaste vorm heeft. Ze staat niet in boeken of ergens op een site. Of omdat een organisatie niet de middelen en mankracht heeft om ze verder te ontwikkelen en te ontsluiten. Het kan ook zijn dat er langere lijnen lopen tussen de context waarbinnen die deskundigheid opgebouwd werd, en de andere omgevingen waarvoor die expertise minstens zo relevant kan zijn.

SEN gaat actief op zoek naar deze kennis en expertise. We ondersteunen mensen en organisaties in hun proces om deze verder te ontwikkelen en door te laten stromen. We gaan daarbij uit van een openbronmodel. We geloven dat de samenwerking tussen (ervarings)deskundigen die hun eigen know how vrij ter beschikking stellen van anderen resulteert in een vruchtbare kruisbestuiving die de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking verder innoveert.

Verbinden

We stimuleren en ontwikkelen partnerschappen met en tussen al wie betrokken is bij het oplossen en aanpakken van (handicapspecifieke) problemen of thema's. Intersectoraal (samen)werken is de rode draad die we daarbij volgen. We brengen mensen samen rond een specifiek thema waar een collectieve leervraag aan ten grondslag ligt. Indien wenselijk trekken we de dialoog verder open richting andere mensen, organisaties en sectoren.

SEN organiseert en ontwikkelt dus per definitie niets alleen. Aan alle activiteiten die we organiseren ligt een partnerschap ten grondslag van meerdere mensen en/of organisaties dat de regie heeft over de inhoudelijke invulling, verloop, werking… van de leerinterventie in kwestie.

Draaischijffunctie

We laten de opgebouwde kennis en expertise niet verloren gaan. In onze toolkit zitten methodieken en instrumenten om ze in de dagelijkste praktijk van professionelen en het natuurlijk netwerk te integreren. Daarnaast bundelen we relevante kennis en expertise op kennisplein.be.