Algemeen directeur SAM

​Op 1 januari 2018 fuseren 5 bestaande steunpunten uit de sociale sector tot SAM, Steunpunt Mens en Samenleving. We zoeken een algemeen directeur.

SAM bestaat uit een fusie van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken en Vlaams Centrum Schuldenlast.

SAM heeft momenteel kantoren in Antwerpen en Brussel.

LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Organisatie

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving

Functie

Algemeen directeur

Locatie

Antwerpen en Brussel

Duur

Voltijds Onbepaalde duur

Solliciteren voor

1/09/2017

Website

Decreet

Profiel

Kandidaten voor deze functie hebben interesse in de diverse werkvelden waarin de nieuwe organisatie actief zal zijn en aantoonbare ervaring in één of meer van deze werkvelden.

Taakbeschrijving

SAM zoekt een directeur die

  • eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatie, en dus instaat voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-,  kwaliteits- en communicatiebeleid.

  • een goede samenwerking uitbouwt met de bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur) en stuurgroepen.

  • inspirerend en coachend leiding geeft aan een team van ongeveer 50 stafmedewerkers en ondersteunende medewerkers. De directeur wordt bijgestaan door twee inhoudelijke coördinatoren en één coördinator ondersteunende diensten.

  • stevig inzet op organisatieontwikkeling en vanuit een toekomstgerichte visie werkt aan een coherente organisatie waar medewerkers met bezieling werken. Uitgangspunt daarbij is: “intersectoraal waar mogelijk, sectoraal waar nodig” .

  • een sterke visie presenteert op mens en maatschappij en op de rol van een steunpunt dat aan meerdere sectoren ondersteuning biedt op inhoudelijk en methodisch vlak. 

  • SAM op de kaart zet in Vlaanderen en samenwerkt met de praktijk, met onderzoek en opleiding, met andere organisaties en sectoren, met overheden en met de bredere samenleving.

  • het juiste evenwicht bewaakt tussen de verwachtingen van de diverse actoren in het werkveld en de subsidiërende overheid enerzijds en de eigen opdracht van de organisatie anderzijds. Daarbij horen o.m. sterke communicatieve en verbindende vaardigheden om stakeholders bij de organisatie te betrekken en het standpunt van SAM uit te dragen.

Aanvullende info

​SAM wil een bijdrage leveren aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor elke burger de grondrechten garandeert en een goede kwaliteit van leven nastreeft. Daartoe ondersteunt ze de praktijk van actoren die -al dan niet beroepsmatig- een individueel, collectief en structureel antwoord bieden op welzijnsproblemen, sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling om de levenskwaliteit te bevorderen van personen die zich in zulke problemen of zulke situatie bevinden. De organisatie stimuleert de complementariteit en de synergie van die praktijken vanuit een nabije opstelling bij het werkveld. Vanuit een autonome positie verbindt ze die praktijk met onderzoek en opleiding, met organisaties en samenwerkingsverbanden, met de overheden en met de bredere samenleving.

Aanbod

​SAM, steunpunt Mens en Samenleving behoort tot PC 329. Voor de algemeen directeur wordt het K1 barema uit PC 319 gehanteerd. Relevante leidinggevende ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit.

Solliciteren

De kandidaat illustreert in zijn sollicitatie de ervaringen en competenties die bij dit profiel horen, zowel wat betreft betrokkenheid bij, visie op, kennis van en inzicht in de betrokken sectoren, hun praktijken en beleidsvoering als wat betreft leiderschap in z’n vele dimensies.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 1 september 2017 via mail aan info@steunpuntSAM.be.

Het eerste gesprek vindt plaats op maandag 18 september 2017 in Antwerpen.
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo