Onze publicaties print
Hier presenteren we een overzicht per jaar van onze publicaties: dossiers, methodische kaders en brochures. Artikels, nota's en powerpoints werden niet opgenomen in deze lijst. 
Klik op de titel voor meer info.
Je kan deze ook vinden via de knop 'publicaties' en in de thematische pagina's op kennisplein.be.

​​​Logo Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

20​​​​​​​​​​16
Cover dossier NIeuwe deuren in alle kleuren

Nieuwe deuren in alle kleuren

Dit dossier omvat een uitgebreide inventaris van de acties, heel concreet en praktijkgericht, die CAW’s ondernemen om de toegankelijkheid voor etnisch culturele minderheden, kortweg ECM, te verbeteren. Met ECM bedoelen we het geheel van allochtonen, vluchtelingen, woonwagenbewoners en de vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut. Een aanrader voor wie zoekt naar handvaten om met diversiteit om te gaan.

Cover Blended hulp

​Blended hulp

​​‘Blended hulp’ wordt meer en meer in één adem vermeld met ‘onlinehulp’. Maar beide termen vallen niet samen. Blended hulp is het beste van twee werelden. Het is de combinatie van offline- en onlinehulpverlening. 

​​​Deze combinatie schept veel meer mogelijkheden in het werken met cliënten. Denk maar aan nog meer op maat werken en hanteren van nieuwe regie.

De auteur lijs​​t de voordelen op, expliciteert de skills die een goede blended hulpverlener heeft en schetst de noodzakelijke randvoorwaarden. ​

Cover Facebook gebruiken in je organisatie

​Facebook gebruiken in je organisatie

​​​​​​​​Facebook, iedereen kent het, bijna iedereen gebruikt het.

Organisaties hebben al langer de weg gevonden naar dit platform. Alle berichtgevingen ten spijt, is facebook nog altijd veruit de meest gebruikte sociaalnetwerksite in België. Een ideale plaats dus om je doelgroep te bereiken.

Pagina's, profielen, groepen, events...er zijn heel veel dingen mogelijk. Maar zowel op technisch als op deontologisch vlak komt er heel wat bij kijken.

De auteur geeft je praktische tips om aan de slag te gaan. Veel illustraties en screenshots maken het je gemakkelijk om je weg te vinden en aan het posten te slaan. Als je dit lijvig document doorneemt, ben je een pak beter gewapend om op een succesvolle en ethisch verantwoorde manier met dit (commercieel) platform om te gaan. 

Cover Oplossingsgericht chatten

​Oplossingsgericht chatten

​​​​Oplossingsgericht chatten biedt handvaten om een chatgesprek of een proces via chat vorm te geven. Denk hierbij niet aan 'zo snel mogelijk streven naar oplossingen', maar wel aan een ander perspectief op de cliënt en zijn/haar problemen of moeilijkheden.

Oplossingsgericht denken zet aan om de veronderstellingen en vooronderstellingen die je als hulpverlener maakt aan de kant te schuiven. Echt luisteren naar de cliënt of patiënt op een andere manier. 

Cover Geburik van hashtags

​Gebruik van hashtags

​​​to # or not to #?

We kennen ze allemaal, de hastags die overal verschijnen. Maar hoe maak je daar goed gebruik van? Hoe kan je die inzetten om je zichtbaarheid te vergroten?

Deze bundel doet het uit de doeken.

Handboek Familiaal Geweld

​Handboek Familiaal Geweld

Voor al wie professioneel met familiaal geweld in aanraking komt: hulpverlening, justitie, scholen, huisartsen, gynaecologen, lokale besturen, onderzoekers en studiediensten.

Het betreft hier een losbladige publicatie met abonnementsformule, dat loopt sinds 2011.

Het boek is bedoeld voor praktijkwerkers en hun lijnverantwoordelijken in alle sectoren die te maken hebben met familiaal geweld.

Alle vormen van familiaal geweld komen in beeld: geweld tussen (ex)partners, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, geweld tussen broers en zussen, van kinderen naar hun ouders, van volwassen kinderen naar hun bejaarde ouders. Ook pleegouders, stiefouders, halfbroers en -zussen komen in het vizier.

Het boek geeft inzicht in de problematiek van familiaal geweld in de verschillende fasen. Er worden zowel screeningsinstrumenten aangeboden als handvaten en elementen voor visie en beleid om familiaal geweld aan te pakken.

Uitgave in samenwerking met Politeia.

​2015
Samen vermaatschappelijken

Samen vermaatschappelijken

De eerste lijn is voor de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke ‘vindplaats’ die mensen met psychische en psychiatrische problemen bereikt.  Het is ook een startpunt voor vroegdetectie en vroeginterventie.  Vermaatschappelijking houdt dan in: het realiseren van een outreachend hulpaanbod, in de samenleving en op de ‘eerste lijn’. 

Als je iets wil weten over samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsdiensten over geestelijke gezondheidszorg, dan is dit geknipte literatuur.

Vroegtijdige hulp bij scheiding

Vroegtijdige hulp bij scheiding. Netwerkontwikkeling en outreachende acties

Werken met ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een hoogconflictueuze scheiding wordt door het ruime werkveld als een ernstig knelpunt ervaren. Men voelt aan dat men er vaak niet komt met de gekende hulpverleningsvaardigheden en -methoden.
Bij hulpverleners die vaak in hoogconflictueuze situaties werken, dreigt ‘scheidingsmoeheid’. Deze problematiek is ernstig en daarom zijn we op zoek gegaan naar een meer gepaste hulpverleningsaanpak aan ouders en kinderen in een hoogconflictueuze scheidingssituatie, maar ook naar preventieve acties en sensibilisering van het beleid.

Ook in de beste families: geweld op oudere personen

Ook in de beste families: geweld op oudere personen

Op familiaal geweld staat geen leeftijd. Ook ouderen worden geconfronteerd met geweld binnen het gezin. Ouderen zijn kwetsbaarder en afhankelijker. Vaak is hun sociaal netwerk weggevallen of toch sterk verminderd. Dit zet soms de deur voor mis(be)handeling open. 90 procent van de gevallen van die ouderenmis(be)handeling blijft binnen de familie.
Hulpverleners zoals huisartsen, verplegers, psychologen, maatschappelijk assistenten, therapeuten zitten geklemd tussen twee sociale eisen: het waarmaken van hulpverlening in een vertrouwensrelatie enerzijds en de plicht in te grijpen als de veiligheid in gevaar is en een optreden tegen ontoelaatbaar geweld nodig is.

Uitgave in samenwerking met Politeia.

20​​​​​​​​​​14

Een thuis voor meer dan een dag

Een thuis voor meer dan een dag

In Vlaanderen zijn er vandaag meer dan tienduizend dak- en thuislozen. Toch is thuisloosheid nog steeds moeilijk te vatten. Omdat de problematiek​​​ vaak en onterecht wordt aanzien als een beschamende ziekte van mensen die zichzelf niet kunnen helpen, dringt de realiteit ervan niet door tot de brede lagen van de samenleving. Op een beter begrip of beleidsverbeteringen blijft het dan ook wachten. Een thuis voor meer dan een dag brengt de huidige situatie van dak- en thuisloosheid in kaart. Vanuit persoonlijke verhalen, feiten en beschouwingen onderzoekt het boek de meest hardnekkige mythes. De auteurs kijken daarbij naar het verleden en tegelijkertijd zoeken ze naar verklaringen voor het fenomeen: foute beleidskeuzes, de globalisering, de wooncrisis... Met een blik op de toekomst formuleren ze kritische aanbevelingen voor een betere aanpak.

In Een thuis voor meer dan een dag staan de ervaringen van experts, begeleiders en thuislozen centraal. Ze reiken elk vanuit hun invalshoek oplossingen aan, die helpen om de mythes te ontkrachten en dak- en thuisloosheid te bannen.

Uitgave i.s.m.Lannoo Campus.

Reach Out!

Reach out!

Een praktijkboek voor outreachend werken.

Outreachend werken kent vandaag een grote bloei. Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureaus om buiten de muren van de organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag te gaan: mensen met een beperkt sociaal netwerk die vaak tussen de mazen van het net vallen binnen de 'klassieke hulpverlening'. Door te werken in hun leefwereld kunnen het aanbod en de werking beter aansluiten bij hun specifieke context en behoeften en kan de drempel naar het vragen van ondersteuning worden verlaagd. Er is immers meer nodig dan hulpverlening alleen.

Deze manier van werken vinden we terug in het algemeen welzijnswerk, het jeugd(welzijns)werk, de geestelijke gezondheidszorg, de verenigingen waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, de drughulpverlening, de OCMW’s, de dienstverlening vanuit steden en gemeenten, enz. Met outreachend werken lijkt sociaal werk terug te keren naar zijn 'roots', dicht bij de mensen, in hun eigen leefwereld.

In dit boek staan de auteurs stil bij de vraag wat outreach is, wat de outreacher moet kunnen, welk mandaat hij heeft en hoe hij dat in de praktijk kan brengen. Het is bedoeld als inspiratiebron en als leidraad voor elke beginnende en geroutineerde outreach werker.

Uitgegeven i.s.m. CERA en Lannoo Campus

Wegwijzer mediawijsheid in het sociaal werk

​Wegwijzer mediawijsheid in het sociaal werk

De hoge vlucht van pc, internet, het World Wide Web en de veelheid aan mobiele toestellen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Nieuwe media hebben een steeds grotere impact op onze huidige samenleving. “Mee-zijn” in deze wereld is niet alleen een materiële kwestie, het vraagt ook de nodige kennis, vaardigheden én nauwlettendheid, kortweg ‘mediawijsheid’.

Met deze bundel willen we passende informatie, tools en tips & tricks aanbieden om mediawijs met cliënten aan de slag te gaan.

20​​​​​​​​​​13

Eerstelijnshulp vanuit de noden van slachtoffers

Eerstelijnshulp vanuit de noden van slachtoffers

Dossier over noden en rechten van slachtoffers en hoe de hulpverlenin​g zoveel mogelijk vanuit die noden kan vertrekken. Studie van literatuur, onderzoeksgegevens in binnen- en buitenland en de geldende regelgeving.

Wat hebben slachtoffers nodig? Waar hebben ze recht op? Hoe kan de hulpverlening zoveel mogelijk vanuit die noden vertrekken? We maakten gebruik van literatuur, onderzoeksgegevens in binnen- en buitenland en de geldende regelgeving. Ons perspectief op eerstelijnshulp vertrekt van de praktijk van het algemeen welzijnswerk, maar we keken ook over het muurtje naar de slachtofferbejegening door de politie en het slachtofferonthaal bij het parket.

​​Inspiraties in het werken met mensen met een precair verblijfsstatuut

Inspi​​raties in het werken met mensen met een precair verblijfsstatu​​ut​

​Inspiratiemap vo​or hulpverleners die werken met mensen in een precair verblijfsstatuut. 

Migratie stelt hoge psychologische eisen aan een persoon. De gevolgen zijn zeker zo ingrijpend als bij bepaalde levensfaseovergangen.

Migratie is altijd een combinatie van verlies en verrijking. Migratie en de vlucht naar een ander land kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen op een korte tijd. Een hulpverlener kan een ankerpunt zijn in deze turbulente periode. Iemand die structureert, informeert, meeleeft bij tegenslagen en successen.

Met deze inspiratiemap willen wij handvaten aanreiken die hulpverleners en organisaties inspireren om deze rol optimaal te vervullen.

Herankering in de praktijk

​Praktijkboek Werken aan Herankering in de Praktijk

Thuisloosheid ontstaat binnen een samenspel van drie probleemfactoren: wonen, socio-economische draagkracht en het psychosociale welzijn.

Dit praktijkboek thuisloosheid is bedoeld voor hulpverleners en hun coaches. De basis ervan is het onderzoek ‘(Z)onder thuis’ dat peilde naar de noden van thuislozen. 

Loopplanken voor jongvolwassenen

Loopplanken voor jongvolwassenen

In 2008 publiceerde het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk het beleidsdossier ‘Jongvolwassenen: tussen wal en schip?’. In de 5 jaren erna is er heel wat gebeurd. Mede dankzij het dossier is de problematiek van jongvolwassenen op de beleidsagenda geplaatst.

In dit dossier zetten we vooral deze praktijken in de verf als basis voor verdere intersectorale afstemming en samenwerking. We weten hoe jongvolwassenen rond de meerderjarigheidsgrens ‘tussen wal en schip’ vallen. Nu komt het erop aan om ‘loopplanken’ te leggen in de concrete hulpverleningspraktijk.

Ethische knopen doorhakken in het sociaal werk

Ethische knopen doorhakken in het sociaal werk

Als sociaal werker word je, bij de uitoefening van je vak, onvermijdelijk geconfronteerd met te nemen beslissingen. Beslissingen die niet enkel gestoeld zijn op theoretische inzichten, methodische ervaringen en correcte toepassingen van regels en codes, maar beslissingen die je ook vanuit moreel oogpunt verdedigbaar vindt. Het gaat er niet alleen om dat je als sociaal werker je job goed doet, maar dat je ook het ‘goede’ kiest in een concrete situatie.

Dit boek wil daarbij een hulpmiddel zijn. We weten immers dat een beslissing onderbouwen een moeizaam proces kan zijn, dat bovendien veel onzekerheden oproept. Want elke keuze die je maakt, raakt aan de keuze die je niet maakte.

Omgaan met beroepsgeheim

Omgaan met beroepsgeheim

Dit cahier biedt juridische basisinformatie voor omgaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken.

Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector. Ten slotte wordt in de laatste twee bijdragen specifiek ingegaan op de hulpverleningsrelatie met cliënten en op ethische vraagstukken in relatie tot het beroepsgeheim.

​2012​​

(W)eerbaar

(W)eerbaar

Een dossier met een beschrijving van wat eergerelateerd geweld is en met beleidsaanbevelingen. 

Werken met tolken in CAW en CGG

Werken met tolken in CAW en CGG

De CAW's en CGG's  willen toegankelijke en kwaliteitsvolle hulp aanbieden. Het werken met sociaal tolken geeft kansen aan mensen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen, op een volwaardige manier beroep te kunnen doen op hulp.

Deze  nota is een praktische gids over de manier waarop CAW's en CGG's werken met sociaal tolken in de hulpverlening. Ze biedt een houvast voor hulpverleners die binnen hun werking dagelijks te maken hebben met anderstaligen.

Actuele contactgegevens zijn steeds terug te vinden op de website van Cultuursensitieve Zorg Vlaanderen.

Steun in het traject. Eerstelijnshulp bij scheiding

Steun in het traject. Eerstelijnshulp bij scheiding

Relatiebreuken en scheiding leiden tot verhoogde welzijnsrisico's. Dat blijkt zowel uit onderzoeks​resultaten als uit de praktijkervaringen in de CAW's. Gebeurtenissen voor, tijdens en na een scheiding kunnen leiden tot ernstige welzijnsproblemen​.

2011

Niet alle smileys lachen

Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk

Praktijkboek over onlinehulpverlening, met specifieke focus op chathulpverlening.  
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) en de Arteveldehogeschool (Opleiding sociaal werk), bundelden in dit boek hun knowhow.

Uitgegeven i.s.m. Acco

Wat werkt in de jeugdhulp?

Wat werkt in de jeugdhulp?

Over de effectiviteit van laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar. Van waar komt die effectiviteitsvraag, op welke manier kan ze geformuleerd worden en wat kunnen we daar dan mee als het gaat om hulp aan 12-17 jarigen in het algemeen welzijnswerk?​

Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

Slachtoffers van familiaal geweld, partnergeweld in het bijzonder, werden al jaar en dag opgevangen in de vluchthuizen en de diensten slachtofferhulp van het algemeen welzijnswerk. Pas in 2006 is deze problematiek in zijn volle omvang op de agenda gezet van de eerstelijnshulpverlening. De overtuiging groeide dat familiaal geweld niet alleen een zaak is van gespecialiseerde behandeling of opvang, maar vooral moest aangepakt worden op de eerste lijn, met slachtoffers én plegers, vanuit een integrale visie en met uitzicht op een zo preventief mogelijk effect. Een balans van de aanpak van familiaal geweld op de eerste lijn​.

Jongeren op zoek naar hulp. Een klare kijk op 12- tot 17-jarigen

Jongeren op zoek naar hulp. Een klare kijk op 12- tot 17-jarigen

Op basis van literatuurstudie maakten we een belevingsonderzoek bij 12- tot 17-jarigen en specifiek bij maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.​​Daarnaast verwerkten we de resultaten uit focusgroepen, interviews en enquêtes, bevragingen met jongeren en met beroepskrachten en partners uit netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in het kader van Integrale Jeugdhulpverlening.​​

De wereld draait ook zonder mij

De wereld draait ook zonder mij

Straathoekwerkers getuigen regelmatig over eenzame mensen.We vroegen aan 3 experten om een artikel te schrijven rond eenzaamheid vertrekkende vanuit een straatverhaal.
We vroegen hen ook om een aantal beleidsaanbevelingen te formuleren met speciale aandacht voor het lokale niveau.

De vrijwilliger binnen het CAW
De vrijwilliger binnen het CAW

​Het Europees jaar van de vrijwilliger van 2011 inspireert ons om een actueel beeld te brengen van de inzet en het profiel van vrijwilligers binnen de CAW’s.
We wensen een concreet beeld te krijgen van wie de vrijwilligers zijn die zich engageren binnen het CAW. Met deze kennis gaan we aan de slag om een gerichter recruteringsbeleid te voeren en de ondersteuning van de vrijwilligers te verbeteren.

2010​

We make the road by walking

We make the road by walking

Over straathoekwerk en structureel werken​

CAW's ook voor kinderen

CAW's ook voor kinderen

Kinderen kunnen op twee manieren terechtkomen in een CAW: samen met (één van) de ouders of alleen. Dit laatste betekent dat ze zelfstandig een hulpvraag stellen. We gaan ervan uit dat kinderen steeds onlosmakelijk deel uitmaken van hun gezinssysteem maar wel individueel kunnen begeleid worden. Dit visiedossier biedt visie op het werken met kinderen voor beleidsmakers en voor CAW directies.

Wanneer afstand nabijheid creëert

Wanneer afstand nabijheid creëert

Deze methodiekmap biedt bruikbare methodieken over verschillende vormen van onlinehulpverlening​. Het gaat in op de vraag hoe basisvaardigheden voor de hulpverlening kunnen verrijkt worden om goed te werken in een online context, evenals op de vraag welke organisatorische randvoorwaarden daar voor nodig zijn. Ook de aspecten beroepsgeheim, omgaan met transcripts en intervisie komen aan bod.​

Toegankelijke hulpverlening: online!?

Toegankelijke hulpverlening online

Online hulpverlening op touw zetten doe je niet zomaar. Het vraagt om visie, keuzes en investering van mensen en middelen. Met dit dossier richten we ons naar overheden, directies, stafmedewerkers en hulpverleners van CAW’s. Daarnaast kan dit dossier een bron van inspiratie zijn voor organisaties die hun diensten online willen aanbieden. We vertrekken vanuit een visie op online hulpverlening zoals die door de jaren heen vanuit de praktijk van het algemeen welzijnswerk is gegroeid.

Tussen wonen en welzijn

​Tussen wonen en welzijn

Met dit dossier geven we een aanzet voor de dialoog tussen welzijn en wonen. Wat is “haalbaar en goed wonen” voor deze kwetsbare burgers, die niet allemaal dezelfde woon- en begeleidingsbehoeften hebben?
In dit dossier willen we vanuit het huisvestings- én begeleidingsperspectief een kader bieden in de organisatie van een divers woon- en begeleidingsaanbod met als ultieme doel een stabiele woonsituatie voor iedereen. Dit kan beleidsmakers op het lokale, Vlaamse en federale niveau ondersteunen in het detecteren van leemten voor diverse doelgroepen.

Voor 2010​

Thuisloosheid na detentie

​Thuisloosheid na detentie

Voor heel wat gedetineerden is thuisloosheid na vrijlating uit een penitentiaire instelling een dreigende realiteit. Het gros van de gedetineerden, in hoofdzaak alleenstaande mannen, verliest de eigen of huurwoning en het vinden van stabiele huisvesting vanuit een detentiesituatie blijkt problematisch.
In dit dossier worden de risicofactoren doorheen het detentieverloop op een rij gezet. In het HIVA onderzoek ‘Zonder (t)huis’ bleek dat detentie één van de cruciale factoren is in het proces van thuisloosheid.

Hulpverlening in detentiecontext

Hulpverlening in detentiecontext

Het methodisch kader voor trajectbegeleiders justitieel welzijnswerk biedt een kader, handvaten en instrumenten voor de begeleiding van gedetineerden. 

Jongvolwassenen tussen wal en schip

Jongvolwassenen tussen wal en schip

Nog steeds actueel. Een dossier over de situatie van de jongvolwassenen met cijfermateriaal, ideeën van hulpverleners over deze doelgroep en beleidsaanbevelingen.​

Als jongeren weglopen

Als jongeren weglopen

Weglopen is een gedrag dat uiteenlopende oorzaken en aanleidingen kan hebben. Het kan gaan om jongeren die botsen met hun ouders en in een vlaag van woede de deur van het ouderlijke huis achter zich dicht trekken. Soms ligt fysiek of seksueel misbruik eraan ten grondslag​. Dit dossier uit 2005 is nog altijd actueel en bruikbaar. 

Methodisch kader Aan de slag!

Methodisch kader Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW.

Dit handboek wil concrete handvatten aanreiken rond hoe hulpverleners kunnen omgaan met vermoedelijke situaties van partnergeweld en dit zowel in onthaal als in begeleiding, zowel in een ambulante als residentiële context. Met dit handboek willen we een methodisch kader aanreiken, waarin een theoretisch kader wordt gekoppeld aan specifieke methodieken en instrumenten.

Geweld in huis raakt kinderen

Brochure over kinderen als getuige van geweld. Geweld in huis raakt kinderen.

Deze brochure is bedoeld als een hulpmiddel om met ouders in gesprek te gaan over de mogelijke effecten van het geweld thuis op hun kinderen. Als hulpverlener kun je het ook meegeven.

Je zult zien dat het 078-150 300 nummer vermeld staat op de brochure. Dit is een CAW-telefoonnummer waarmee de cliënt tegen zonaal tarief kan bellen en doorverbonden wordt met het CAW uit de regio.  Uiteraard mag de cliënt sinds de oprichting van de telefonische hulplijn 1712 ook dat nummer ingeven, om gratis en discreet te bellen rond alle vragen over geweld.

Kinderen en partnergeweld: wat nu?

Kinderen en partnergeweld: wat nu?

Deze map wil medewerkers laten kennis maken met bestaand materiaal om met kinderen het gesprek aan te gaan over het geweld dat ze thuis zien en horen.
De map werd samengesteld door Hilde Genetello in samenspraak met een stuurgroep bestaande uit medewerkers en verantwoordelijken uit de sector. Ze is dan ook uitdrukkelijk gemaakt voor gebruik binnen de centra algemeen welzijnswerk.

Het omvat zowel een theoretisch als een meer methodisch deel.

Kans op slagen

​Kans op slagen

Dit boek geeft voor het eerst een integrale kijk op partnergeweld en biedt naast vragen ook antwoorden voor iedereen die ermee in contact komt.

 Als er geweld is binnen het gezin lijdt iedereen daar onder: vrouwen, kinderen én mannen. Het is een cliché dat mannen vrouwen onderdrukken. In een gezin dat onder druk staat en waar men niet vlot communiceert, kunnen de gemoederen wel eens overkoken en leiden tot geweld.

Het boek Kans op Slagen legt verbanden bloot. Niet alleen tussen partners, maar ook tussen ouders en kinderen, adolescenten en ouders, kinderen en hoogbejaarde ouders. Geweld wordt doorgegeven door de generaties heen. Geweld is complex. Factoren die van de ene mens een slachtoffer maken, maken van een ander een dader. Jonge slachtoffers worden soms volwassen daders en volwassen daders worden soms oude slachtoffers.

Straathoekwerk - een actieve werkvorm

​Straathoekwerk - een actieve werkvorm

Straathoekwerk is niet alleen een keuze voor een bepaalde manier van werken, het is ook een keuze voor waarden. Het betekent kiezen voor gelijkheid, voor solidariteit, voor vrijheid en voor emancipatie. Het betekent kiezen voor de gast en met hen werken aan aansluiting, maar het betekent ook kiezen voor de samenleving en met deze werken aan insluiting. Hoe doet het straathoekwerk dat en vooral, waarom? Dat trachten we in dit boek uit te leggen. Dit boek is een neerslag van 25 jaar praktijkervaring en talloze visie- en methodiekteksten. Tussendoor vind je ook ‘straatverhalen’.

De strijd aan de onderkant wordt bitser De strijd aan de onderkant wordt bitser

Een publicatie waarin verhalen uit het leven aan de onderkant van de samenleving gekoppeld worden aan theoretische kaders van enkele experten.

Cahier straathoekwerk en politie

Cahier Straathoekwerk en politie

​Enerzijds wordt gekeken waar de spanningsvelden qua communicatie tussen straathoekwerk en politie liggen en anderzijds wordt via drie doelgroepen (personen met problematisch druggebruik, psychiatrische patiënten die geen opvang hebben en radicaliserende jongeren) gekeken naar mogelijke vormen van constructief overleg tussen beide partners. 

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenisKinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

Dit boek stelt het eigen verwerkingsproces van kinderen centraal. Deze heldere en praktische handleiding is bestemd voor iedereen die leeft of werkt met kinderen en jongeren en hen vroeg of laat moet opvangen na een schokkende gebeurtenis.

In het eerste gedeelte beschrijven de auteurs hoe kinderen schokkende gebeurtenissen op hun eigen manier verwerken en geven ze duidelijke tips en adviezen, die bruikbaar zijn voor ouders, leerkrachten, politiemensen, leden van interventieteams en andere hulpverleners.

In het tweede deel komen allerlei creatieve werkvormen aan bod. Ouders, leerkrachten, familieleden, onthaalmoeders, leiding van jeugdbewegingen, hulpverleners, ... kunnen hiermee concreet aan de slag.

Trajecten bij scheiding

Trajecten bij scheiding

(Dossier, 2008)
Een overzicht van 4 mogelijke trajecten in scheidingssituaties.

​​Thuisloosheid en gezondheid

Thuisloosheid en gezondheid

Verbetering van de hygiëne in opvangcentra en het beter omgaan met medicatiegebruik van cliënten. 
Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur. Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden

In dit dossier vind je een rijke verzameling van mogelijkheden, ideeën, ervaringen en aanknooppunten om te werken aan een CAW dat toegankelijk is voor etnisch-culturele minderheden.  Het spectrum is breed:  van startende of bescheiden initiatieven tot 'gevestigde' projecten; soms minder, vaak meer ingrijpend op de lokale samenleving; met een aapak die gaat van een categoriale benadering tot een geïntegreerde aanpak; initiatieven gefinancierd door projectgelden of ingebouwd in het reguliere aanbod; gesitueerd in de context van de grootstad of van een eerder landelijk gebied.

Begeleid wonen en lokaal sociaal beleid

Begeleid wonen en lokaal sociaal beleid

(2005) In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden in 6 pilootregio's initiatieven genomen om het aanbod van woonbegeleiding en begeleid wonen voor thuislozen te verruimen. 

Een evaluatie van deze  iniatieven begeleid wonen en woonbegeleiding, als minst ingrijpende hulpverlening die de mensen krachtiger maakt in hun situatie.
 

 ​

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
0497 37 91 58
info@steunpunt.be

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo