PrivacyStatement print

1. Inleiding 

1.1 Algemene informatie

Deze website www.kennisplein.be (hierna "Kennisplein") is in eigendom en beheer van Steunpunt Expertisenetwerken VZW (hierna "SEN"), Steunpunt Algemeen welzijnswerk (hierna "SAW") en Steunpunt Jeugdhulp (hierna "SJH"). SEN, SAW en SJH zijn verenigingen zonder winstoogmerk naar Belgisch recht (ondernemingsnummer SEN: 0479.358.558, ondernemingsnummer SAW: 0471.143.054 , ondernemingsnummer SJH: 0474.209.640 )

Contactgegevens: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw, Diksmuidelaan 36A, B-2600 Antwerpen, gsm 0497.37.91.58, info@kennisplein.be

1.2 Ons privacyengagement

Kennisplein is zeer geëngageerd uw privacy te beschermen en wil uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt. Daarom hebben wij dit privacybeleid voor u opgesteld om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de verwerking van de persoonsgegevens die u ons via deze website toevertrouwt.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens willen wij deze gegevens eerlijk en rechtmatig verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens). Als u wenst te reageren op een van de hierna beschreven werkwijzen, dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven verstrekte contactinformatie.

1.3 Uw persoonlijke user account

Verschillende onderdelen van deze website zijn enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Hiertoe dient u een persoonlijke user account met user ID/paswoord en eigen profiel aan te maken. U verklaart zich akkoord de volle verantwoordelijkheid  voor de vertrouwelijkheid van deze log-in informatie op te nemen, in het bijzonder door deze nooit aan derden mee te delen of door uw user account na registratie onbeheerd achter te laten. Door uw registratie verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.


2. Vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

2.1 Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

Deze website is een zogenaamde community website: geregistreerde gebruikers kunnen zelf inhoud toevoegen en becommentariëren, werkgroepen opstarten, zich inschrijven op studiedagen, andere profielen doorzoeken en dergelijke meer.

In het licht hiervan registeren wij persoonlijke gegevens onder meer:

- om u en andere geregistreerde gebruikers optimaal gebruik te laten maken van deze website;
- om na te gaan of u effectief werkzaam bent bij de organisatie waarvoor u zich opgeeft;
- om ervoor te zorgen dat uw aanvraag bij de juiste persoon terecht komt en u zo  op een adequate en doeltreffende manier verder te kunnen helpen zodat de door u gewenste informatie vertrekt kan worden en de dienstverlening gerealiseerd kan worden;
- voor onze interne administratie, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een bepaalde activiteit;
- om extra beveiligde gebieden op onze site te kunnen maken waar enkel bevoegden toegang toe kunnen krijgen;
- om statistische verwerkingen uit te voeren betreffende het aantal bezoekers op deze site en de verschillen de rubrieken ervan;
- voor de (technische) administratie van de site;
- om na te gaan of deze website rechtmatig wordt gebruikt.

Kennisplein kan uw gegevens, behoudens verzet, ook gebruiken om u berichten over haar producten en diensten te sturen. Via de functie "Mijn notificatie-instellingen" in uw persoonlijke user account kan u aangeven welke informatie u via e-mail wenst te ontvangen en hoe vaak.

2.2. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

2.2.1 Informatie die u ons zelf meedeelt

Wij verwerken enkel de, al dan niet persoonsgebonden, informatie die u ons toevertrouwt naar aanleiding van uw gebruik van deze website, in het bijzonder bij aanmaak en ieder gebruik van uw persoonlijke user account en bij aanmaak of wijziging van uw persoonlijk profiel alsook informatie waarnaar expliciet gevraagd wordt voor bepaalde toepassingen van deze website (onder meer naam, geboortedatum, adres, gegevens over opleiding, diploma's en werkervaring).
Indien u ons andermans persoonlijke gegevens meedeelt, verklaart u uitdrukkelijk dat u voor deze mededeling ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene heeft bekomen. Wij vragen u uitdrukkelijk dat u ons geen gevoelige persoonlijke informatie meedeelt, in het bijzonder informatie betreffende uw of andermans medische toestand, tenzij wanneer dergelijke informatie voorafgaand door u werd geanonimiseerd. Anonimisering houdt in dat de informatie redelijkerwijze niet meer toelaat een natuurlijke persoon te identificeren. 

2.2.2 Persoonlijke gegevens die automatisch worden geregistreerd

Om u toe te laten gemakkelijker te navigeren op deze website en uw algemene gebruikerservaring van deze website te optimaliseren, gebruiken wij zoals alle andere websites cookies. Een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Het geeft aan dat een bepaalde site werd bezocht en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek (in het bijzonder IP-adres, browser type, browser taal en zoekopdrachten). Deze cookies bevatten informatie die alleen door Kennisplein kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt.

2.3 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

2.3.1 Derden
Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen en die in geen geval gebruikt worden voor direct marketing, behalve als u ons voorafgaand uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven indien een wettelijke bepaling dat oplegt, wanneer een overheidsinstelling of regelgevende instantie erom verzoekt of in het geval dat Kennisplein te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om:

- de rechten of eigendom van Kennisplein of met haar verbonden organisaties te beschermen;
- een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen;
- de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

2.3.2 Werknemers en dienstverleners van beherende organisaties Kennisplein

Wij maken uw persoonlijke gegevens enkel toegankelijk voor werknemers, directieleden, experten, professionele hulpverleners en beleidsmensen die redelijkerwijze toegang nodig hebben voor de uitbating van deze website en de daarmee verbonden dienstverlening, in het bijzonder omdat zij over een specifieke expertise op de relevante domeinen beschikken. Deze werknemers en dienstverleners worden verplicht het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te eerbiedigen. Desgevallend kunnen deze gegevens eerst anoniem gemaakt worden.

2.3.3 Andere gebruikers van deze website

Via uw persoonlijke user account kan u zelf bepalen welke informatie u met andere gebruikers van deze website wenst te delen. Zo kan u aangeven:
- welke informatie op het profiel voor wie zichtbaar is;
- of uw profiel gevonden mag worden via een zoekopdracht;
- wie u mag contacteren via het intern berichtensysteem;

De beherende organisaties zijn in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen andere gebruikers met deze gegevens doen.
 

2.4 Hoe kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen?

U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten, wijzigen of verwijderen in uw persoonlijke user account via de rubriek "Kenniskaart".
 

2.5 Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
 

Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te bewaren, in het bijzonder om ze adequaat te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 

2.6 Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bijgehouden?
 

Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden gedurende de periode waarin uw user account actief is en gedurende een redelijke periode na afsluiting van uw user account om de rechtmatigheid van het gebruik van deze website na te kunnen gaan.
 

3. Algemene bepalingen

3.1 Wijzigingen aan dit privacybeleid

De beherende organisaties van Kennisplein behouden zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen via uw user account gecommuniceerd worden en zullen geacht worden te zijn aanvaard na afsluiten van uw log in sessie waarin de wijzigingen zijn meegedeeld.

3.2 Toepasselijk recht en geschillenoplossing

Deze privacyverklaring is onderworpen aan Belgisch recht.

In geval van enig geschil over deze website zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd, met uitsluiting van enige andere instantie.

 

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo